Hlavné menu

III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami .

Doplnkového dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. „rizikových prác" alebo prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý profesionálne hrá na dychový nástroj.

Osoba, ktorá dosiahne dôchodkový vek, môže poberať dôchodkový príjem až z troch zdrojov:

1. Sociálna poisťovňa jej bude vyplácať dôchodok z priebežného systému (I. pilier). 2. V prípade, ak vstúpila do systému starobného dôchodkového sporenia (II.pilier) , dôchodok jej bude vyplácaný aj z prostriedkov, ktoré si ako sporiteľ nasporila na osobnom dôchodkovom účte, a to v závislosti od toho, ako tieto prostriedky dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) zhodnotila investovaním. Z I.piliera sa však jej dôchodok primerane zníži. 3. Doplnkový dôchodkový príjem bude vyplácaný osobe, ktorá si ako účastník doplnkového dôchodkového sporenia nasporila prostriedky na osobnom účte v systéme doplnkového dôchodkového sporenia (III.pilier) , ktoré DDS investovala za účelom ich zhodnotenia.


Z doplnkového dôchodkového sporenia sa po ukončení sporenia vyplácajú :

 • doplnkový starobný dôchodok vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • doplnkový výsluhový dôchodok vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • odstupné.

Účastníkom sa môže stať:

 • zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosť (účastnícka zmluva),
 • iná osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.

Účastník si sporí finančné prostriedky v DDS, ktorá tieto prostriedky investuje za účelom ich zhodnotenia. Výsledná suma závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré účastník, resp. jeho zamestnávateľ, odviedli počas celého obdobia sporenia do DDS a od miery ich zhodnotenia.

Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve.

Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov - účastníkov - je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Zamestnávateľ nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich uvedené rizikové práce platí ta týchto príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve v rozsahu ustanovenom zákonom.

V súčasnosti na Slovensku ponúkajú svoje služby doplnkové dôchodkové spoločnosti:

 • AXA d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
 • Stabilita, d.d.s., a.s.


Každá DDS je povinná vytvoriť a spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond a najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

Majetok výplatného doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika.
Majetok príspevkového doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť akciové, dlhopisové, peňažné a iné investície.

Doplnková dôchodková spoločnosť
(DDS) je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva svoju činnosť po splnení zákonom ustanovených podmienok na základe povolenia na vznik a činnosť DDS vydaného Národnou bankou Slovenska.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

-common- ESF logo new_horizont RGB-web.jpg istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti