Hlavné menu


 Kalkulačka peňažného príspevku na opatrovanie
 Opatrovateľ
 
? Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá podľa § 40 ods. 8 zákona č. 447/2008 Z. z.:
  • starobný dôchodok,
  • predčasný starobný dôchodok,
  • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • výsluhový dôchodok,
  • invalidný výsluhový dôchodok.
 
? Fyzická osoba poberá okrem dávok dôchodkového poistenia, dávok výsluhového zabezpečenia alebo dôchodkov starobného dôchodkového sporenia súbežne aj iné dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia (podľa § 40 ods. 9 zákona č. 447/2008 Z. z.).
 
? Pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z.
 
 
 Opatrované osoby osoba 1 osoba 2
 
 
? Pod príjmom sa rozumie príjem podľa § 18 zákona č. 447/2008 Z. z.
 
 
? Peňažný príspevok sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje podľa § 40 ods. 20 zákona č. 447/2008 Z. z.:
  • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
  • týždenná pobytová sociálna služba,
  • celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).
 
Pozn.: Použite tlačidlo "Reset" po každom prepočte. Oddeľovač desatinných miest je bodka. Na základe zákona č. 447/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie v znení s účinnosťou od 1. júla 2021. Podľa zákona č. 244/2021 Z. z. je od 1. júla 2021 výška životného minima 218.06 €. Uvedené sumy sú pred zaokrúhlením. Výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie, ani neurčuje jeho záväznú výšku.

Inštitút sociálnej politiky © 2021