Hlavné menu


Zamestnávanie občanov EÚ/EHP

Občan členského štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia a jeho rodinní príslušníci a štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má v Slovenskej republike udelený pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie, majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa zákona o službách zamestnanosti ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak. Viac informácií o zamestnávaní občanov EÚ/EHP je na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.  


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku