Hlavné menu


Žiadosť o finačný príspevok

Tlačivá na rok 2022 sú už aktualizované:

Verejný poskytovateľ sociálnej služby

 • Pobytová sociálna služba s odkázanosťou - § 71 ods. 6

          - žiadosť vo formáte .xlsx
          - žiadosť vo formáte .ods

          - žiadosť vo formáte .doc
          - žiadosť vo formáte .pdf

poznámka: Každá z hore uvedených žiadostí je priložená v dvoch formátoch (.xlsx a .ods). Obidva formáty sú editovateľné, otvoriť sa dajú v závislosti od operačného systému vášho PC. Žiadosť - služby krízovej intervencie je vo formáte doc a pdf, editovateľný je formát doc.

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby

 • Pobytová sociálna služba s odkázanosťou - § 78a

          - žiadosť vo formáte .xlsx
          - žiadosť vo formáte .ods

 • Ambulantná sociálna služba s odkázanosťou - § 78a

          - žiadosť vo formáte .xlsx
          - žiadosť vo formáte .ods

 • Nocľaháreň - § 78aa

          - žiadosť vo formáte .doc
          - žiadosť vo formáte .pdf

poznámka: Každá z hore uvedených žiadostí je priložená v dvoch formátoch (.xlsx a .ods). Obidva formáty sú editovateľné, otvoriť sa dajú v závislosti od operačného systému vášho PC. Žiadosť - nocľaháreň je vo formáte .doc a .pdf, editovateľný je formát .doc. 

Upozornenie: Na zmeny v štruktúre prijímateľov sociálnej služby po dni podania tejto písomnej žiadosti, resp. v priebehu rozpočtového roku, na ktorý je finančný príspevok určený, sa nebude prihliadať.

Ako správne určiť štruktúru prijímateľov 

 • počet prijímateľov sa uvádza ku dňu podania žiadosti - za deň podania sa na účely určenia štruktúry prijímateľov považuje konkrétny deň vypĺňania žiadosti žiadateľom v rámci časového obdobia možného vypĺňania žiadosti od 1. júla 2021 do 31. augusta 2021;
 • súčet  počtu prijímateľov na miestach uvedených v časti A, B a C nesmie byť vyšší ako počet miest v zariadení zapísaný v registri ku dňu podania žiadosti;
  žiadateľ môže žiadať finančný príspevok na:
 • A. miesta, na ktorých sa poskytuje sociálna služba ku dňu podania žiadosti, to znamená, že poskytovateľ má aktuálne uzatvorenú  písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby  s prijímateľom s minimálnym dohodnutým časom poskytovania sociálnej služby tri mesiace –požiadavka tohto minimálneho dohodnutého času poskytovania sociálnej služby sa nevzťahuje na rehabilitačné stredisko a zariadenie opatrovateľskej služby (žiadateľ u týchto dvoch druhov zariadení uvedie v členení podľa stupňa odkázanosti počty „zazmluvnených“ klientov ku dňu podania žiadosti );
 • B. ďalšie miesta, ktoré nie sú „zazmluvnenými“ miestami podľa časti A., teda na miesta, na ktorých sa ku dňu podania žiadosti  aktuálne sociálna služba neposkytuje (nie je uzatvorená  písomná zmluva alebo zmluva nespĺňa požiadavku minimálneho dohodnutého času poskytovania sociálnej služby uvedenú v časti A, a nejde o rehabilitačné stredisko a zariadenie opatrovateľskej služby), ale tieto ďalšie miesta spĺňajú podmienku, že

 1.  v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred mesiacom, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť sa na týchto miestach sociálna služba poskytovala na základe uzatvorenej písomnej zmluvy s dohodnutým časom jej poskytovania minimálne po dobu 3 mesiacov - požiadavka tohto minimálneho dohodnutého času poskytovania sociálnej služby  sa nevzťahuje na rehabilitačné stredisko a zariadenie opatrovateľskej služby. Ak sa na konkrétnom mieste v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred mesiacom, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť postupne poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy viacerým prijímateľom, a pritom u viacerých prijímateľov bola splnená požiadavka minimálneho dohodnutého času poskytovania sociálnej služby tri mesiace, žiadateľ uvedie pre toto konkrétne miesto  priznaný stupeň odkázanosti  toho klienta, ktorému sa na tomto mieste poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní  sociálnej služby s najdlhším dohodnutým  časom poskytovania tejto sociálnej služby,

 2. nie sú miestami podľa bodu 1 (ani miestami podľa časti A), ale ku dňu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (k 12.03.2020 ) sa na týchto miestach poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Tieto miesta sa považujú za miesta s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby s trvaním nároku na FP v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID- 19  (ďalej len „krízová situácia“) a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude ukončená krízová situácia (§ 1, § 3 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z. , ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z.) Žiadateľ pre toto konkrétne miesto (podľa bodu 2) uvedie priznaný stupeň odkázanosti klienta, ktorému sa na tomto mieste poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní  sociálnej služby  k 12. 03.2020.

 • C. ďalšie miesta, ktoré nie sú miestami podľa časti A ani miestami podľa časti B, najviac v počte miest v zariadení zapísaných v registri po odpočítaní počtu miest uvedených v časti  A a v časti B, na ktorých  žiadateľ predpokladá, že v roku 2022  bude poskytovať  sociálnu službu. Žiadateľ  pre každé toto  miesto podľa časti C. uvedie stupeň odkázanosti najnižší, ktorý je ustanovený v zákone ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v príslušnom druhu zariadenia (ak ide o poskytovanie sociálnej služby  v domove sociálnych služieb za tento najnižší stupeň odkázanosti sa považuje stupeň odkázanosti V.)

Špecifiká zaraďovania miest podľa stupňa odkázanosti :

 • prijímatelia v zariadeniach pre seniorov umiestnení z iných vážnych dôvodov sa považujú za prijímateľov sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV,
 • prijímateľ, ktorý nemá priznaný stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, alebo má priznaný nižší stupeň odkázanosti, ako je ustanovená podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení, sa považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby (ide napríklad o prijímateľov sociálnej služby v bývalých domovoch – penziónoch pre dôchodcov (zariadeniach pre seniorov).
 • ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Štruktúra prijímateľov sa teda určí na základe podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený.
 • príklady určenia štruktúry prijímateľov v ambulantnej forme sociálnej služby