Hlavné menu


Aké výhody plynú pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby v súvislosti s registráciou?

Je potrebné zdôrazniť právnu skutočnosť, že zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb v rámci zákona o sociálnych službách, ktorý je súčasťou práva sociálneho zabezpečenia, zabezpečuje v prvom rade ochranu a bezpečnosť dieťaťa v situáciách v rodine, ktoré si vyžadujú pomoc poskytovaním formalizovanej starostlivosti o dieťa prevádzkovateľom tejto služby. Za „výhodu“ neverejného poskytovateľa sociálnej služby v súvislosti s registráciou je možné považovať zabezpečenie výkonu jeho zárobkovej činnosti s dopytom po tejto sociálnej službe v transparentnom právnom prostredí, ktoré umožňuje za ustanovených podmienok možnosť získania verejných prostriedkov na podporu a rozvoj ním poskytovanej služby. Sekundárnym dôsledkom registrácie je totiž aj zabezpečenie zápisu vo verejne dostupnom registri poskytovateľov sociálnych služieb, a tým aj evidencia poskytovateľov starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorí spĺňajú všetky podmienky stanovené zákonom o sociálnych službách (splnenie hygienických, personálnych, kvalifikačných štandardov, vecného rozsahu poskytovaných odborných činností, obslužných činností a spôsobu ich vykonávania, zabezpečenie kontrolnej činnosti ...) Poskytovatelia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v systéme sociálnych služieb preukážu vznikom oprávnenia poskytovať túto sociálnu službu zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb rodičom detí, že v záujme ochrany a bezpečnosti dieťaťa spĺňajú zákonné podmienky a podliehajú kontrole a dohľadu príslušných orgánov verejnej správy a poskytujú odbornú, profesionálnu a kvalitnú starostlivosť.