Hlavné menu


NP DI PTT

OZNÁMENIE č. NP DI PTT/3.2/2021 o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Názov projektu: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov
Operačný program: Ľudské zdroje ((ďalej len „OP ĽZ“) 
Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie 
Špecifický cieľ 4.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
ITMS2014+: 312041R446

Kód/číslo oznámenia: NP DI PTT/3.2/2021
Dátum zverejnenia oznámenia: 08.02.2021
Dátum predkladania žiadostí: od 22.02.2021
Dátum uzavretia oznámenia: 01.03.2021

Cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov konkrétnych zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“), zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto ZSS budú nachádzať.

Na základe Oznámenia č.NP DI PTT/3.2/2021 bude do národného projektu zapojených 6 žiadateľov.

Prílohy:
Oznámenie_3.2.pdf
Príloha č.1_Plnomocenstvo.pdf. 
Príloha č.1_Plnomocenstvo.odt
Príloha č.1_Plnomocenstvo.doc

Príloha č.2_k Schéme de minimis.pdf
Príloha č.2_k Schéme de minimis.odt
Príloha č.2_k Schéme de minimis.doc

Príloha č.1_Žiadosť o zapojenie do NP DI PTT.pdf
Príloha č.1_Žiadosť o zapojenie do NP DI PTT.odt
Príloha č.1_Žiadosť o zapojenie do NP DI PTT.doc

Príloha č.3_Kritéria_pre_výber_tretích_subjektov_NP DI PTT.pdf

Príloha č.4_k Schéme de minimis.pdf
​Príloha č.4_k Schéme de minimis.odt
​Príloha č.4_k Schéme de minimis.doc

Príloha č.5_Schéma_DM_6_2018.pdf

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI.pdf