Hlavné menu


Informácia k vyplácaniu dôchodku z II. piliera podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2024

1. januára 2025 nadobudne účinnosť nová výplatná fáza v II. pilieri, ktorá má zabezpečiť predovšetkým postupné a dlhodobé čerpanie úspor. Dôchodok z II. piliera bude v štandardnom režime sporiteľovi vyplácať najskôr dôchodková správcovská spoločnosť z polovice jeho nasporenej sumy formou programového výberu a následne, po jej dočerpaní, mu bude z druhej polovice nasporenej sumy vyplácať doživotný dôchodok životná poisťovňa. Z tohto dôvodu niektorí sporitelia zvažujú podanie žiadosti o dôchodok z II. piliera v roku 2023 alebo 2024.

Za akých podmienok je možné vyplatenie dôchodku z II. piliera ešte podľa starej výplatnej fázy?

Podmienky súčasnej výplatnej fázy sa budú vzťahovať na dôchodky vyplácané na základe žiadosti o dôchodok z II. piliera podanej najneskôr 31. decembra 2024.

Znamená to, že rozhodujúci je dátum podania žiadosti o dôchodok. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z II. piliera najneskôr 31. decembra 2024 a následne na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo zmluvu o poistení dôchodku, budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy účinnej do 31. decembra 2024. Uvedené platí aj v prípade, že sa ponuka dôchodkov sporiteľovi vystaví až začiatkom roka 2025.

Celá nasporená suma Vám môže byť vyplatená v jednej splátke, ak budú splnené tieto podmienky:

  •     dovŕšili ste dôchodkový vek alebo ste splnili podmienky nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení (získali ste aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú Vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a súčet súm Vášho predčasného starobného dôchodku z I. piliera a II. piliera je minimálne vo výške 1,6-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu), 

  •     súčet súm Vašich dôchodkových dávok z I. piliera (predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský alebo vdovecký dôchodok), výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku, obdobných dôchodkov z cudziny a doživotného dôchodku z II. piliera je vyšší ako platná referenčná suma (na rok 2023 je to 521,30 €; referenčná suma platná pre rok 2024 a 2025 ešte nie je známa),

  •      požiadate o dôchodok z II. piliera najneskôr 31. decembra 2024 vo Vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo v  Sociálnej poisťovni; ak sporiteľovi ešte nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, môže o predčasný starobný dôchodok z II. piliera požiadať len v Sociálnej poisťovni,

  •    na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvoríte dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ponuka dôchodkov z II. piliera bude platná 30 kalendárnych dní, čo bude zároveň aj lehota na kontaktovanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a uzatvorenie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, v ktorej si dohodnete konkrétne podmienky.

Zároveň upozorňujeme, že je vhodné v dostatočnom časovom predstihu začať komunikovať s pobočkou Sociálnej poisťovne, v ktorej budete podávať žiadosť o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. V záujme urýchlenia procesu priznávania dôchodku si môžete vopred overiť, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky obdobia Vášho dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy. Využiť na to môžete aj výpis z individuálneho účtu poistenca alebo elektronický účet poistenca, ak ho máte aktivovaný, a môžete požiadať aj o informatívny výpočet Vášho dôchodku. Termín na podanie žiadosti o dôchodok si môžete rezervovať vopred, pričom je vhodné včas si pripraviť všetky potrebné doklady. Odporúčame Vám tiež navštíviť webovú stránku Sociálnej poisťovne, kde sú uvedené praktické informácie týkajúce sa žiadosti o dôchodok (www.socpoist.sk/navigacia/6-dochodok).