Hlavné menu


Anna Aftanasová

Anna Aftanasová zastáva funkciu štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 17. mája 2023. V jej kompetencii je problematika sociálnej a rodinnej politiky, t.j, podpora sociálne slabších skupín, ťažko zdravotne postihnutých, sociálne služby, podpora rodín s deťmi či sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

Vzdelanie

Anna Aftanasová je absolventkou Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej v roku 1986 absolvovala i štátnu rigoróznu skúšku.

Kariéra

Od roku 1990 do roku 2003 pôsobila na pozícii riaditeľky Okresného úradu práce v Starej Ľubovni, kde jej hlavnou úlohou bolo riadenie úradu v oblasti politiky zamestnanosti, nezamestnanosti či aktívnej a pasívnej politiky zamestnanosti. Počas štyroch volebných období pôsobila aj ako nezávislá poslankyňa regionálnej samosprávy a zastávala post členky a predsedníčky sociálnej komisie. Jej prioritou bola podpora a pomoc v oblasti sociálnych služieb. V rokoch 2004 až 2016 zastávala funkciu riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni. Od roku 2016 pôsobila na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny na Sekcii koordinácie štátnej správy a zároveň bola predsedníčka pracovnej skupiny pre zamestnanosť a sociálnu politiku pri Slovensko-Poľskej medzivládnej komisii pre cezhraničnú spoluprácu. V roku 2021 sa stala námestníčkou Sekcie sociálnych vecí, kde bolo jej hlavnou náplňou práce riadenie, koordinovanie a metodické usmerňovanie výkonu štátnej správy v oblasti sociálnych vecí na národnej úrovni. Vláda SR ju 17. mája 2023 vymenovala do funkcie štátnej tajomníčky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.