Hlavné menu

Ako postupovať, ak chcem dôchodok z II. piliera?

Autor:
Mgr. Juraj Cenker

Sporíte si na dôchodok v II. pilieri? Dovŕšili ste dôchodkový vek? Alebo uvažujete o predčasnom starobnom dôchodku? Chceli by ste požiadať o dôchodok z II. piliera, ale neviete ako na to? Ak ste si odpovedali na predchádzajúce otázky kladne, nasledujúce riadky by Vás mohli zaujímať.

Zatiaľ čo väčšina z nás si v II. pilieri „iba“ sporí, prvých niekoľko tisíc sporiteľov môže už tento rok premeniť svoje úspory v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) na svoj dôchodok z II. piliera. Ak aj Vy patríte medzi prvé lastovičky, ktorých sa bude výplata dôchodkov z II. piliera týkať, zbystrite svoju pozornosť.

Kedy môžem požiadať o dôchodok z II. piliera?

Na starobný dôchodok z II. piliera máte nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. Požiadať oň môžete 60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Ak sa rozhodnete čerpať svoje úspory z II. piliera predčasne, požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera môžete najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku samostatne z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera v sume vyššej ako 1,2 - násobok sumy životného minima. Na rozdiel od starobného dôchodku z II. piliera, pri predčasnom starobnom dôchodku z II. platí, že sa Vám môže začať vyplácať len vtedy, ak budete poberať aj predčasný starobný dôchodok z I. piliera.

Kde môžem podať svoju žiadosť?

O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo Vašej DSS. Ak chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni. Ak sa rozhodnete požiadať o dôchodok z II. piliera v Sociálnej poisťovni, treba tak urobiť v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta Vášho trvalého pobytu. Existujú samozrejme aj výnimky, napr. ak nemáte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. V takomto prípade podávate žiadosť v ústredí Sociálnej poisťovne. Pre DSS uvedené regionálne obmedzenia neplatia – môžete si zvoliť ľubovoľné miesto z jej distribučnej siete, tak ako Vám to najviac vyhovuje. Podať si žiadosť o dôchodok z II. piliera v Sociálnej poisťovni, môže byť pre Vás výhodnejšie napríklad naopak vtedy, ak chcete spolu so žiadosťou o dôchodok z II. piliera podať aj žiadosť o dôchodok z I. piliera.

Čo nasleduje potom ako podám žiadosť?

Po overení, že spĺňate podmienky na výplatu starobného, resp. predčasného starobného dôchodku z II. piliera, nasleduje tzv. „zmrazenie“ Vašich úspor v DSS. Uvedené v praxi znamená, že Vaša DSS vystaví elektronické potvrdenie (certifikát) o výške Vašich úspor a Vaše úspory v DSS nebudú nasledovných 30 kalendárnych dní podliehať žiadnym zmenám - nebudú sa môcť znehodnotiť, ale ani zhodnotiť a DSS Vám počas tohto obdobia nebude môcť účtovať odplatu za správu majetku.

Pokiaľ si vo svojej žiadosti neurčíte neskorší dátum, pokyn na „zmrazenie“ Vašich úspor v DSS nasleduje ihneď potom, ako sa preukáže, že spĺňate podmienky na výplatu starobného, resp. predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Na tretí pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bol pokyn na zmrazenie prostriedkov zadaný, zmrazí DSS Vaše úspory. Ihneď potom Vám bude na mieru vyhotovený ponukový list s ponukami tých dôchodkov z II. piliera, na ktorých výplatu spĺňate podmienky. Ponukový list obsahuje ponuky od všetkých životných poisťovní a všetkých DSS, ktoré Vám ponuku na výplatu dôchodku z II. piliera vyhotovili. Súčasťou ponukového listu je aj informačný balíček – opäť ušitý na mieru, aby ste dostali všetky informácie, ktoré sú pre Vás dôležité a zároveň nemuseli študovať hŕbu papierov, ktoré sa Vás netýkajú. Ponukový list Vám vyhotoví Sociálna poisťovňa a najneskôr nasledujúci pracovný deň Vám bude aj zaslaný. V žiadosti o dôchodok z II. piliera si pritom môžete určiť spôsob jeho zaslania – listinne alebo elektronicky. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste. Ak si z daných ponúk vyberiete, kontaktujte príslušnú poisťovňu (a/alebo DSS) a dohodnite si s ňou uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej sa Vám bude dôchodok z II. piliera vyplácať. Kontaktné údaje nájdete vo Vašom ponukovom liste. V prípade, že by ste si z predložených ponúk počas ich platnosti žiadnu nevybrali, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr. Pamätajte však, že počas platnosti ponúk (t.j. 30 kalendárnych dní) sú Vaše úspory „zmrazené“ a teda sa nemôžu zhodnocovať. Zvážte preto frekvenciu žiadania o dôchodok.

Sú ponuky, ktoré dostanem od životných poisťovní záväzné?

Platnosť ponúk uvedených v ponukovom liste je 30 kalendárnych dní. Ak si počas týchto 30 dní z uvedených ponúk vyberiete ponuku konkrétnej poisťovne, tá je povinná s Vami uzatvoriť zmluvu, v ktorej sa Vám zaviaže vyplácať dôchodok presne vo výške uvedenej v ponukovom liste. Garancia v podobe záväznosti ponúk je možná práve vďaka tomu, že Vaše úspory v DSS sú počas platnosti ponúk „zmrazené“.

Nebolo tomu však vždy tak. Pôvodný zákon o starobnom dôchodkovom sporení predpokladal pomerne komplikovaný a časovo náročný proces, ktorý so žiadnym centrálnym vyhotovením záväzných ponúk od všetkých životných poisťovní nepočítal. Sporiteľ si mal sám, ľudovo povedané „obehať“ všetky životné poisťovne, zistiť si ich orientačné ponuky, vzájomne ich porovnať, uzatvoriť s vybranou životnou poisťovňou najskôr zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní dôchodku a následne ďalšiu zmluvu o vyplácaní dôchodku. Až v tejto druhej zmluve sa poisťovňa mala zaviazať k výplate dôchodku v konkrétnej výške a to až potom, čo by sporiteľove úspory previedla jeho DSS do danej poisťovne. Sporiteľ nemal mať k dispozícii žiadnu možnosť porovnania záväzných ponúk ako ani 30 dní na rozmyslenie a nedostal by ani žiadne ponukové listy s ponukami a informáciami šitými na mieru pre každého jedného sporiteľa.

Práve odstránenie tohto signifikantného nedostatku pôvodnej právnej úpravy považujem osobne za jeden z najväčších prínosov poslednej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení (tzv. anuitnej novely). Uvedené sa podarilo dosiahnuť zavedením centrálneho informačného ponukového systému (CIPS), prostredníctvom ktorého v reálnom čase komunikujú všetky subjekty zapojené do výplaty dôchodkov z II. piliera – t.j. primárne životné poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti a Sociálna poisťovňa. Vďaka CIPS môže byť Vaša žiadosť o dôchodok z II. piliera podaná v DSS instantne vyhodnotená s využitím informácií od Sociálnej poisťovne. Prostredníctvom CIPS dostanú všetky životné poisťovne zapojené do výplaty dôchodkov z II. piliera všetky potrebné informácie na to, aby mohli ihneď sporiteľovi vyhotoviť záväzné ponuky dôchodkov platné počas 30 kalendárnych dní. Vďaka CIPS dochádza k predpokladu významného zníženia informačnej asymetrie medzi komerčnými subjektmi a sporiteľom a vďaka zvýšenej transparentnosti celého procesu žiadania o dôchodok a predkladania ponúk aj k posilneniu konkurenčného prostredia a zvýšeniu šancí na získanie vyššieho dôchodku z II. piliera.

Kde môžem získať viac informácií?

Možností, ako získať informácie a výplate dôchodkov z II. piliera, je viacero. Okrem všeobecných informácií dostupných na webových sídlach spoločností ponúkajúcich dôchodky z II. piliera, nájdete informácie aj na webe Sociálnej poisťovne ( www.socpoist.sk ) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ( www.employment.gov.sk ). Bližšie informácie môže sporiteľ získať aj z informačného balíčka pripraveného Ministerstvom práce. Stiahnuť sa dá z webového sídla ľubovoľnej DSS, Sociálnej poisťovne, ale aj Ministerstva práce. Ak preferujete tlačenú podobu, môžete o jeho bezplatné zaslanie požiadať Vašu DSS, prípadne si ho vyzdvihnúť priamo v DSS alebo Sociálnej poisťovni. Okrem praktických informácií, súvisiacich s Vašou žiadosťou o dôchodok z II. piliera, v ňom nájdete napríklad aj porovnanie všetkých dôchodkov vyplácaných z II. piliera, podmienky, ktoré je potrebné splniť, ak chcete daný dôchodok poberať, ilustračné príklady, ale napríklad aj to, ako je to s dedením v II. pilieri. Ak Vám na Vašom dôchodku z II. piliera záleží, oplatí sa ho prečítať.

Ďalšie zo série článkov anuitná novela

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk