Hlavné menu

Čo sa stane, ak som si v II. pilieri nasporil málo peňazí?

Autor:
Ing. Matej Grečo

Dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) by mal spolu s dôchodkom zo Sociálnej poisťovne (I. pilier) zabezpečiť pre dôchodcu adekvátny doživotný príjem v starobe. Pri tvorbe anuitnej novely sa preto kládol hlavný dôraz na vyplácanie doživotného dôchodku. Čo sa však stane, ak si sporiteľ na svojom osobnom dôchodkovom účte nenasporil dostatok finančných prostriedkov, aby mu aspoň jedna poisťovňa ponúkla doživotný dôchodok? Pre takéhoto sporiteľa je pripravený špecifický režim vyplácania dôchodku – režim „ malá nasporená suma “.

Je dôležité uvedomiť si, že režim malá nasporená suma bude v prvom roku vyplácania dôchodkov pravdepodobne častým spôsobom výplaty dôchodkov z II. piliera. Dôvodom je najmä krátka doba sporenia a s ňou súvisiace nízke nasporené sumy na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov. Už samotných 10 rokov existencie II. piliera je, vzhľadom na dlhodobý horizont dôchodkového sporenia , minimum. Mnoho sporiteľov, ktorým budú môcť byť prvé dôchodky vyplácané od 1.1. 2015, si však nesporilo ani 10 rokov a nebolo by ekonomicky efektívne im vyplácať doživotne dôchodok napr. vo výške 1 euro. Režim malá nasporená suma sa snaží zabezpečiť vyplácanie dôchodku vo výške, ktorú si určí sám trh (viac o výške dôchodku nižšie) počas čo možno najdlhšieho obdobia. Tento režim tak okrem iného zabezpečí aj to, že k svojim prostriedkom z II. piliera sa dostanú všetci sporitelia bez ohľadu na to, ako dlho si sporili a koľko peňazí majú na svojich osobných dôchodkových účtoch nasporené.

Ako sa sporiteľ dozvie, že jeho úspory nepostačujú na zakúpenie doživotného dôchodku?

Všetci sporitelia, ktorí budú žiadať o dôchodok z II. piliera (či už oň budú žiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti) dostanú poštou a/alebo elektronicky tzv. ponukový list . Na tomto dokumente budú mať všetky ponuky dôchodkov , ktoré im spoločnosti vyplácajúce dôchodky z II. piliera za ich nasporenú sumu ponúkajú. To znamená, že ak si sporiteľ nenasporil na svojom osobnom dôchodkovom účte dostatok prostriedkov na to, aby mu aspoň jedna z poisťovní ponúkla výplatu doživotného dôchodku, dozvie sa to z ponukového listu. Na ponukovom liste si nájde oznámenie o tejto skutočnosti a priamo aj ponuky dôchodkov v režime malá nasporená suma.

Od koho bude sporiteľ dostávať dôchodok v režime malá nasporená suma?

Subjekty vyplácajúce dôchodky v režime malá nasporená suma sú také isté, ako pri ostatných dôchodok z II. piliera – poisťovne a DSS. Poisťovne môžu pre tento režim ponúkať dočasný dôchodok a DSS programový výber. Obidve formy výplaty však majú v tomto režime svoje špecifiká, ktoré si popíšeme nižšie. Ak v čase, v ktorom sporiteľ žiada o dôchodok z II. piliera, žiadna z poisťovní neponúka dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma a taktiež mu žiadna dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) neponúkla programový výber v tomto režime (aj napriek tomu, že nedostal ponuky na doživotný dôchodok), DSS, v ktorej si sporiteľ sporí je povinná poskytnúť mu vyplácanie programového výberu v režime malá nasporená suma. Aj túto skutočnosť sa sporiteľ dozvie z ponukového listu.

V akej výške bude dôchodok v režime malej nasporenej sumy a ako dlho ho budem poberať?

Každá z poisťovní zapojených do výplaty dôchodkov z II. piliera ponúkajúca doživotný dôchodok, bude tento dôchodok vyplácať od určitej minimálnej mesačnej sumy . Všetky poisťovne vyplácajúce dôchodky z II. piliera zaznamenajú túto hodnotu do centrálneho informačného ponukového systému (CIPS). Tento systém bude okrem iného primárne slúžiť na sprostredkovanie dôchodkov pre sporiteľov v II. pilieri. CIPS zo všetkých zaznamenaných hodnôt od poisťovní vyberie prostrednú hodnotu – medián , ktorý bude predstavovať maximálnu výšku mesačného dôchodku v režime malá nasporená suma (či už pri programovom výbere alebo dočasnom dôchodku v tomto režime). Túto hodnotu Sociálna poisťovňa každoročne k 1. januáru určí a zverejní na svojej internetovej stránke. Počas vyplácania dôchodku v režime malá nasporená suma sa výška dohodnutého dôchodku nemení.

V prípade dočasného dôchodku v režime malá nasporená suma sporiteľ uvidí dĺžku obdobia výplaty priamo v ponukovom liste. Tá bude závisieť od výšky jeho nasporenej sumy a od maximálnej výšky mesačného dôchodku vyplácaného v tomto režime.

Keďže pri programovom výbere v režime malá nasporená suma sporiteľove prostriedky zostávajú v dôchodkovom fonde v DSS, hodnota jeho úspor sa v závislosti od zhodnotenia dôchodkového fondu každodenne mení. Z tohto dôvodu DSS nevie zmluvne garantovať dĺžku obdobia výplaty . Programový výber v režime malá nasporená suma sa teda bude vyplácať poberateľovi dovtedy, kým sa úspory na jeho osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú.

Aké sú hlavné rozdiely medzi programovým výberom a dočasným dôchodkom v režime malá nasporená suma?

Prvou možnosťou je programový výber v režime malá nasporená suma . Ide o špecifickú formu programového výberu. Pri tejto forme výplaty dôchodku zostávajú sporiteľove nasporené prostriedky v DSS, s ktorou si dohodne vyplácanie programového výberu v tomto režime. DSS bude potom sporiteľovi vyplácať dôchodok z jeho osobného dôchodkového účtu za vopred dohodnutých podmienok. Tento dôchodok bude sporiteľovi vyplácaný až dovtedy, kým sa všetky prostriedky na jeho osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú. Výhodou programového výberu v režime malá nasporená suma je aj to, že prostriedky zostávajú počas celej doby vyplácania na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa - v prípade jeho smrti sú nevyčerpané prostriedky predmetom dedenia .

Pre lepšie pochopenie tejto formy výplaty si uveďme jednoduchý príklad:
Pán Martin sa rozhodol požiadať o dôchodok z II. piliera. Na svojom osobnom dôchodkovom účte v DSS má nasporenú sumu vo výške 1000 €. Táto suma nepostačuje na to, aby mu niektorá z poisťovní ponúkla výplatu doživotného dôchodku. Sociálna poisťovňa mu preto zašle ponukový list so zoznamom DSS, ktoré ponúkajú vyplácanie programového výberu v režime malá nasporená suma. Na základe týchto ponúk si pán Martin zvolí jednu z DSS z ponukového listu a uzavrie s ňou dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. V tejto dohode sa táto DSS zaviaže pánovi Martinovi vyplácať dôchodok vo výške 10 € mesačne. Táto suma sa pánovi Martinovi bude vyplácať dovtedy, pokým sa prostriedky na jeho osobnom dôchodkovom účte úplne nevyčerpajú. Dĺžka obdobia výplaty bude závisieť aj od zhodnotenia dôchodkového fondu počas doby vyplácania tohto dôchodku. Pokiaľ by pán Martin zomrel skôr, ako mu bude celá nasporená suma vyplatená, nevyplatené prostriedky sú predmetom dedenia.

Druhou možnosťou je dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma. Ide o poistný produkt - táto forma výplaty je ponúkaná poisťovňami a sporiteľ si ju môže vybrať len vtedy, ak mu ju nejaká z poisťovní, ktoré sú zapojené do výplaty dôchodkov z II. piliera, ponúkla v ponukovom liste. Na základe výšky sporiteľovej nasporenej sumy, mesačnej sumy jeho dôchodku a jeho veku sa určí dĺžka obdobia vyplácania tohto dôchodku. Rozdielom oproti programovému výberu v režime malá nasporená suma je, že si sporiteľ za všetky nasporené prostriedky na svojom osobnom dôchodkovom účte zakúpi od životnej poisťovne službu – vyplácanie dôchodku počas určeného obdobia. Preto v prípade smrti poberateľa dôchodku pred uplynutím tohto obdobia výplaty, k dedeniu nedochádza . V prípade rovnakej výšky nasporenej sumy aj mesačne vyplácaného dôchodku sa však nemožnosť dedenia môže pozitívne prejaviť v dlhšom období vyplácania tohto dôchodku oproti programovému výberu v režime malá nasporená suma.

Ilustračný príklad:
Pani Lucia sa rozhodla požiadať o dôchodok z II. piliera. Na svojom osobnom dôchodkovom účte v DSS má nasporenú sumu vo výške 1000 €. Žiadna z poisťovní jej za túto sumu neponúkla doživotný dôchodok. Pani Lucia preto dostala ponukový list s ponukami dôchodkov v režime malá nasporená suma. Na základe týchto ponúk si pani Lucia zvolí dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma. S vybranou poisťovňou uzatvorí zmluvu o poistení dôchodku. Tá sa jej zaviaže vyplácať dôchodok mesačne vo výške 10 € počas nasledujúcich deviatich rokov. V prípade, že by pani Lucia zomrela v období, počas ktorého mala dohodnutú výplatu tohto dôchodku, k dedeniu majetku nedochádza.

Ďalšie zo série článkov anuitná novela

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk