Hlavné menu

Žiadosť o peňažné príspevky na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky a úpravu pomôcky

Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť:

  • peňažný príspevok na kúpu pomôcky ,
  • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky ,
  • peňažný príspevok na úpravu pomôcky .

Za pomôcku sa považuje :

  • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,
  • špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia,
  • osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania,
  • pes so špeciálnym výcvikom - vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.
Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kúpu pomôcky

Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na výcvik používania pomôcky

Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na úpravu pomôcky

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk