Hlavné menu

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 • je držiteľom modrej karty Európskej únie,
 • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákon neustanovuje inak,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak, alebo
 • u ktorého sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.

Modrá karta Európskej únie

Modrá karta Európskej únie je prechodným pobytom oprávňujúcim štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky na účel výkonu vysokokvalifikovaného zamestnania, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bola vydaná. Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní.Jednou zo zákonných podmienok na vydanie modrej karty Európskej únie je predloženie pracovnej zmluvy alebo prísľubu zamestnávateľa, v ktorom je pracovný pomer na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania je dohodnutý najmenej na 1 rok a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie. Modrá karta Európskej únie sa vydáva štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na 4 roky. Ak je doba zamestnania uvedená v pracovnej zmluve kratšia ako 4 roky, modrá karta Európskej únie sa vydá na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní. Žiadosť o vydanie Modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na zastupiteľskom úrade, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene. Pri vydávaní modrej karty Európskej únie si policajný útvar vyžiada od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Podmienky pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, upravuje zákon o službách zamestnanosti.

Prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (jednotné povolenie)

Prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (jednotné povolenie). Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa chce zamestnať na území Slovenskej republiky, požiada o vydanie jednotného povolenia na pobyt na policajnom útvare. Jednotné povolenie oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky na účel výkonu zamestnania . Pri vydávaní jednotného povolenia si policajný útvar vyžiada od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny , potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Podmienky pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením upravuje zákon o službách zamestnanosti. Podmienky pre udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania a náležitosti žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania upravuje zákon o pobyte cudzincov.

Prechodný pobyt na účel zamestnania na základe povolenia na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na jeho zamietnutie. Podmienky pre udelenie povolenia na zamestnanie upravuje zákon o službách zamestnanosti. Povolenie na zamestnanie udeľuje úrad, na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu. Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.

Povolenie na zamestnanie môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

 • bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky ,
 • má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny , v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 • má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie , ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak, v období do uplynutia
  12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
 • ak to ustanovuje medzinárodná zmluva , ktorou je Slovenská republika viazaná.

  Povolenie na zamestnanie je neprenosné ; udeľuje sa na konkrétne pracovné miesto u konkrétneho zamestnávateľa. Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.

Zamestnávanie bez povolenia na zamestnanie, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Okruh osôb, štátnych príslušníkov tretích krajín, u ktorých sa pri vstupe na slovenský trh práce nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie je taxatívne určený v zákone o službách zamestnanosti.

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny v nedostatkových profesiách

V zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily zo zoznamu zverejnenom na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v okresoch, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je nižšia ako 5 %, pri udeľovaní jednotných povolení štátnym príslušníkom tretej krajiny sa uplatňuje zjednodušený proces. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce. Počet zamestnaných štátnych príslušníkov tretej krajiny zjednodušeným procesom je kvantitatívne obmedzený na najviac 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

U štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily zo zoznamu, ktorý zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webovom sídle v okrese v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 % a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto, sa na výkon zamestnania v SR nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie. Pre týchto štátnych príslušníkov tretej krajiny má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť primerané ubytovanie.

Na výkon zamestnania uvedeného v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 % môže byť štátny príslušník tretej krajiny dočasne pridelený prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania (ADZ) vykonávajúcich svoju činnosť najmenej tri roky, za uvedených podmienok:

 • do celkového počtu zamestnancov, ktorých môže zamestnávateľ prijať tzv. zrýchleným postupom v prípade nedostatkových profesií (najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa), sa započítavajú aj zamestnanci z tretej krajiny dočasne pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce. Takéto obmedzenie sa nevzťahuje na ADZ, ktoré prijímajú do zamestnania štátnych príslušníkov tretej krajiny na účel ich dočasného pridelenia na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.
 • k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účel prechodného pobytu na účel zamestnania sa predkladá kópia časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu o informáciu o užívateľskom zamestnávateľovi, ak štátny príslušník tretej krajiny bude zamestnaný v ADZ na účel jeho dočasného pridelenia,
 • ADZ na požiadanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predkladá kópiu dohody o dočasnom pridelení zamestnancov, uzatvorenou medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom, ako aj kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi ADZ a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Nepredloženie týchto dokumentov je dôvodom pre neudelenie súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia VPM.
 • ak ADZ bola pozastavená činnosť alebo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti ADZ, alebo dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi sa skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo potvrdenie o možnosti obsadenia VPM vydané, potvrdenia o možnosti obsadenia VPM sa zruší,
 • informačné povinnosti v zmysle jednotlivých ustanovení zákona si v prípade dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretej krajiny plní užívateľský zamestnávateľ,
 • dočasne pridelený zamestnanec z tretej krajiny môže podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť ADZ, ak bol jej činnosťou poškodený.
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk