Hlavné menu

Dotácia na "infekčný príplatok" zamestnancom zariadení za prácu v karanténe

Infekčný príplatok pre zamestnancov pobytových zariadení sociálnych služieb a CDR

Upozornenie: Dňa 1.1. 2023 nadobudne účinnosť nariadenie vlády č. 473/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. Týmto nariadením sa vypúšťa možnosť poskytovať dotáciu na účel poskytnutia tzv. infekčného príplatku zamestnancom vybraných zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny počas obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v tomto zariadení. Podľa nariadenia účinného do 31. decembra 2022 sa budú posudzovať už len žiadosti o dotáciu doručené ministerstvu do 31. decembra 2022 . V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že poskytovanie dotácie je fakultatívne a podľa zákona nie je na dotáciu právny nárok.

Dňa 3.9.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 293/2022 Z. z. , ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

Nariadením sa upravujú podmienky poskytnutia dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby, ktorými sú poskytovatelia pobytových sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie a vybraných centier pre deti a rodiny, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou (nie tzv. štátnych) , a to dotácie na plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi nad rámec mzdy alebo platu za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, t. j. na poskytnutie tzv . „infekčného príplatku“ – odmeny pre zamestnancov (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19 .

Viac informácii o dotáciách

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk