Hlavné menu

Poskytovanie finančných príspevkov na sociálne služby

  • S účinnosťou od 29. 9. 2020 vláda SR schválila nariadenie vlády SR č. 261/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu . Toto nariadenie upravuje poskytovanie zvýšeného finančného príspevku pre nocľahárne (150€ na 1 miesto) aj v roku 2020 a rieši problematiku miest, ktoré neboli obsadené k 12. marcu 2020 (mimo miest obsadených k 12. marcu 2020). K poslednému dňu každého štvrťroka bude podstatným skutkový stav týchto miest (teda miest neobsadených k 12. marcu 2020), t.j. koľko z nich je s neuzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby (teda „nie je reálne obsadených“). Tento počet miest s neuzatvorenou zmluvou sa bude porovnávať s celkovým počtom miest, na ktorý je finančný príspevok určený. V závislosti od podielu týchto miest s neuzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby k poslednému dňu príslušného štvrťroku z celkového počtu miest, na ktorý je finančný príspevok určený, poskytovateľ sociálnej služby nevracia MPSVR SR časť finančného príspevku, vracia 50% finančného príspevku alebo vracia celý finančný príspevok za vykázané neobsadené miesta v príslušnom štvrťroku.
  • Vláda SR dňa 6. apríla 2020 schválila Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase krízovej situácie. Nariadením sa počas krízovej situácie zvyšuje príspevok pre nocľahárne zo 120 na 150 Eur mesačne na klienta, upravujú sa podmienky poskytnutia a zúčtovania finančných príspevkov z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR a zároveň sa upravujú podmienky poskytovania finančného príspevku na neobsadené miesta. Nariadenie vlády je zverejnené v Zbierke zákonov SR: https://www.epi.sk/zz/2020-70/znenie-20200408
  • Usmernenie k NV SR č. 70/2020

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk