Hlavné menu

Prechodné obdobia v oblasti slobody pohybu pracovníkov v rámci Únie

Uplatňovanie prechodných období sa rieši v rámci zmlúv o pristúpení. Možnosť uplatnenia prechodných období zo strany členských štátov k Slovenskej republike zanikla k 1. 5. 2011, uplynutím doby 2+3+2 rokov stanovených v Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. V súčasnosti je možnosť uplatnenia prechodných období na základe prístupových zmlúv vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku, resp. v prípadoch prístupu nových štátov napr. Chorvátska.

Zamestnávanie občanov EÚ/EHP a Švajčiarska je na území Slovenskej republiky realizované v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie.

Po podpise Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii členské štáty neformálne predbežne deklarovali, že nehodlajú využiť systém prechodných období v oblasti voľného pohybu za prácou z nových členských štátov EÚ. Pre občanov SR umožnili prístup na svoj trh práce od 1.5.2004 len Írska republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švédsko.

Slovenská republika svojim uznesením č. 391/2004 z 28. apríla 2004 schválila úplné otvorenie slovenského trhu práce pre občanov členských štátov EÚ ( návrh stanoviska vlády SR , prílohy 1 , 2 , 3 ).

V súvislosti so vstupom Bulharska a Rumunska do EÚ k 1. januáru 2007 bola z iniciatívy MZVaEZ SR v spolupráci s MPSVR SR vypracovaná analýza k problematike otvorenia trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Bulharska a Rumunska. vláda SR dňa 11. októbra prijala uznesenie č. 862/2006 , ktorým schválila návrh na otvorenie trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Bulharskej republiky a Rumunska ( návrh stanoviska vlády SR a príloha ).

V súvislosti so vstupom Chorvátskej republiky do EÚ k 1. júlu 2013 bol z iniciatívy MZVaEZ SR v spolupráci s MPSVR SR vypracovaný materiál k problematike otvorenia trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Chorvátska. Vláda SR dňa 5. júna 2013 prijala uznesenie č. 279/2013 , ktorým návrh na otvorenie trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Chorvátskej republiky schválila.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk