Hlavné menu

Výzva - obsadenie pozície: Projektový manažér NP: „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre št. správu a samosprávu - II.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: Projektový manažér národného projektu „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“

Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: osobný úrad

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

- riadi činnosť projektového tímu NP "Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.",

- zodpovedá za riadenie, implementáciu a logistiku projektu,

- vytvára podmienky pre efektívnu realizáciu projektu,

- sleduje progres projektu a dodržiavanie časového harmonogramu,

- kontroluje efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,

- plánuje, organizuje a riadi procesy projektu,

- sumarizuje výstupy projektu,

- podieľa sa na vykonávaní predbežnej finančnej kontroly,

- vykonáva ďalšie činnosti v súlade s organizačným poriadkom.

Pravidelné miesto: MPSVR SR
Kvalifikačný predpoklad
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: vítané /nevyžaduje sa
Študijný odbor: vítané/nevyžaduje sa
Odborná prax: preukázateľná skúsenosť s výkonom činností projektového alebo finančného riadenia minimálne v jednom projekte financovanom zo zdrojov EÚ; požadovaná prax minimálne 2 roky v oblasti projektového manažmentu.

Požiadavky
Jazykové znalosti: vítané /nevyžaduje sa
Počítačové znalosti : práca s MS Excel na pokročilej úrovni, súčasti balíka MS Office na pokročilej úrovni, ITMS2014+
Ďalšie požiadavky: (osobnostné predpoklady)/ nevyžaduje sa
-
Trvanie pracovného pomeru : na dobu určitú, do 31.12.2023
Plat: platová trieda 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady a prílohy:
- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: Projektový manažér národného projektu „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“ .

Termín podávania žiadostí je od 07.10.2021 do 14.10.2021

Predpokladaný nástup od 01.11.2021

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika Grznár
Telefón: 02/20462130
E-mail: monika.grznar@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk