Hlavné menu

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb

Zámerom deinštitucionalizácie je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity. Docieli sa to prostredníctvom komplexu kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme, ktoré im umožnia slobodný a nezávislý spôsob života s podporou komunity, odborníkov, členov rodiny a dobrovoľníkov. Dôležité bude aj rozširovanie alternatívnych možností uspokojovania potrieb detí, ktoré boli odňaté zo starostlivosti rodičov.

Slovenská republika sa pripojila k celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach koncom roka 2011, kedy bola uznesením vlády SR č. 761/2011 schválená Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (ďalej Stratégia DI). Stratégiou DI z roku 2011 Slovenská republika jednoznačne pomenovala potrebu zmeniť systém inštitucionálnej starostlivosti prevládajúci v podmienkach Slovenskej republiky - deinštitucionalizovať a transformovať ho na systém s prevahou služieb a opatrení poskytovaných v komunite, organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. Po desiatich rokoch platnosti aktuálnej Stratégie DI ministerstvo pristúpilo k príprave nového, na aktuálne výzvy reflektujúceho materiálu - Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti , ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 222/2021 dňa 28. Apríla 2021. Jednou zo základných úloh Stratégie DI bolo vypracovanie N árodného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2022-2026 , ktorý bol vypracovaný a schválený Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v júni 2022.

Dokumenty

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk