NP TOS

Základné informácie o národnom projekte

Názov projektu: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej  aj „NP TOS“)
Operačný program: Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“)
Prioritná os: 4 - Sociálne začlenenie
Špecifický cieľ: 4.2.1 – Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: DM - 1/2015 - Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov
Fond: Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“)
Miesto realizácie projektu: Všetky samosprávne kraje SR
Prijímateľ projektu: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“)
Adresa sídla:     Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Doručovacia adresa:   Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TOS (ďalej len “Oznámenie”)

Vzhľadom na technický výpadok webovej stránky www.nptos.gov.skwww.ia.gov.sk sa dočasne upravujú niektoré body Oznámenia

Znenie Oznámenia

Prílohy Oznámenia
Príloha č.1: Formulár Žiadosti na zapojenie (verzia pdf.), (verzia docx.), (verzia odt.)
Príloha č.2: Kritéria výberu tretích subjektov (verzia pdf.)
Príloha č.3: Vzor Zmluvy o spolupráci (verzia pdf.)
Príloha č.4: Časový harmonogram termínov hodnotiacich kôl (verzia pdf.)
Príloha č.5: Schéma pomoci De minimis DM č.1/2015 (verzia pdf.)
Príloha č.6: Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci De minimis (verzia pdf.), (verzia docx.), (verzia odt.)
Príloha č.7: Vzor splnomocnenia (verzia pdf.), (verzia docx.), (verzia odt.)
Príloha č.8: Čestné vyhlásenie - nútená správa (verzia pdf.), (verzia docx.), (verzia odt.)

POZOR!
Zmena pri postupe podávania Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS. Žiadateľ už NEODOSIELA Žiadosť ELEKTRONICKY prostredníctvom elektronického formulára!
Žiadateľ vyplní Prílohu č.1 Oznámenia - Formulár Žiadosti na zapojenie, Žiadosť vytlačí, zabezpečí jej podpísanie štatutárnym orgánom a opatrí odtlačkom pečiatky (ak sa používa). Následne žiadateľ predloží  IA MPSVR SR Žiadosť spolu s prílohami  v listinnej forme.

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS verzia 2.1. (ďalej len “Príručka”)
platná od 1.12. 2020

Znenie Príručky 
Znenie Príručky s vyznačenými zmenami 

Prílohy Príručky
Príloha č.1: Žiadosť o refundáciu (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)
Príloha č.1: Žiadosť o refundáciu 5 a viac opatrovateliek (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)
Príloha č.2: Pracovný výkaz opatrovateľky(verzia pdf.) (verzia xlsx.)(verzia ods.)
Príloha č.3: Evidencia dochádzky (verzia pdf.), (verzia xlsx.)(verzia ods.)
Príloha č.4: Označenie priestorov NP TOS (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)
Príloha č.5: Logo ESF a EFRR (verzia pdf.)
Príloha č.6: Formulár karty účastníka (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)
Príloha č.6a: Karta účastníka odmietnutie (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)
Príloha č.7: Prvá strana spisu klienta (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)
Príloha č.8: Potvrdenie § 92 (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)
Príloha č.9: ČV o splnení podmienok obstarania (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)
Príloha č.10: ČV prijímateľa o úplnosti a kompletnosti dokladov (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)
Príloha č.11: Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)
Príloha č.12: Vyhlásenie poskytovateľa opatrovateľskej služby o zaradení do výkonu (verzia pdf.), (verzia docx.)(verzia odt.)

Kontaktynptos@ia.gov.sk  

REGIONÁLNI KOORDINÁTORI:
Bratislavský kraj                 +4212 20 431 572
Trnavský kraj                      +421 908 700 018
Trenčiansky kraj                 +421 908 696 550
Nitriansky kraj                    +421 908 696 550, +421 908 700 018
Banskobystrický kraj          +421 908 697 512
Žilinský kraj                        +421 908 681 601
Prešovský kraj                    +421 908 582 371
Košický kraj                        +421 908 560 659

 
  • Move to top
  • Print to PDF
  • Print page