Hlavné menu

Žiadosť o finačný príspevok

Tlačivá na rok 2021 sú už aktualizované:

Verejný poskytovateľ sociálnej služby

 • Pobytová sociálna služby s odkázanosťou - § 71 ods. 6

- žiadosť vo formáte .xlsx
- žiadosť vo formáte .ods

- žiadosť vo formáte .doc
- žiadosť vo formáte .pdf

poznámka: Každá z hore uvedených žiadostí je priložená v dvoch formátoch (.xlsx a .ods). Obidva formáty sú editovateľné, otvoriť sa dajú v závislosti od operačného systému vášho PC. Žiadosť - služby krízovej intervencie je vo formáte .doc a .pdf, editovateľný je formát .doc.

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby

 • Pobytová sociálna služby s odkázanosťou - § 78a

- žiadosť vo formáte .xlsx
- žiadosť vo formáte .ods

 • Ambulantná sociálna služby s odkázanosťou - § 78a

- žiadosť vo formáte .xlsx
- žiadosť vo formáte .ods

 • Nocľaháreň - § 78aa

- žiadosť vo formáte .doc
- žiadosť vo formáte .pdf

poznámka: Každá z hore uvedených žiadostí je priložená v dvoch formátoch (.xlsx a .ods). Obidva formáty sú editovateľné, otvoriť sa dajú v závislosti od operačného systému vášho PC. Žiadosť - nocľaháreň je vo formáte .doc a .pdf, editovateľný je formát .doc.

Upozornenie : Na zmeny v štruktúre prijímateľov sociálnej služby po dni podania tejto písomnej žiadosti, resp. v priebehu rozpočtového roku, na ktorý je finančný príspevok určený, sa nebude prihliadať .

Ako správne určiť štruktúru prijímateľov

 • počet prijímateľov uvádzame ku dňu podania žiadosti - za deň podania sa na účely určenia štruktúry prijímateľov považuje konkrétny deň vypĺňania žiadosti žiadateľom v rámci termínu od 1. júla 2020 do 31. augusta 2020;
 • prepočítaný počet prijímateľov na miesta v časti A, B a C nesmie byť vyšší ako registrovaná kapacita;
  žiadateľ môže žiadať finančný príspevok na:
  a) miesta, na ktorých sa poskytuje sociálna služba v čase podania žiadosti, to znamená že , poskytovateľ má aktuálne uzatvorenú zmluvu s prijímateľom s minimálnym dohodnutým časom poskytovania sociálnej služby tri mesiace – to sa nevzťahuje na rehabilitačné stredisko a zariadenie opatrovateľskej služby (žiadateľ uvedie v členení podľa stupňa odkázanosti počty klientov );
  b) miesta , na ktorých sa aktuálne sociálna služba neposkytuje (nie je uzatvorená zmluva), a to aj z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid - 19 , ale v predchádzajúcich 12 mesiacoch (t.j. pred vznikom "korona krízy" aj počas nej) sa na tomto mieste sociálna služba poskytovala minimálne po dobu 3 mesiacov - to sa nevzťahuje na rehabilitačné stredisko a zariadenie opatrovateľskej služby (ak sa na tomto mieste poskytovala sociálna služby viacerým prijímateľom, žiadateľ uvedie stupeň odkázanosti klienta, ktorému sa na tomto mieste poskytovala sociálna služba na základe zmluvy o poskytovaní s najdlhším zazmluvneným časom) (žiadateľ uvedie v členení podľa stupňa odkázanosti počty klientov);
  c) neobsadené miesta, ktoré nie sú miestami podľa písm. a) a b) , na ktorých predpokladá, že sa v priebehu roka sociálna služba bude poskytovať (žiadateľ uvedie počet takých miest, pričom stupeň odkázanosti uvedie najnižší , ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby )
 • prijímatelia v zariadeniach pre seniorov umiestnení z iných vážnych dôvodov sa považujú za prijímateľov sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV,
 • prijímateľ, ktorý nemá priznaný stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, alebo má priznaný nižší stupeň odkázanosti, ako je ustanovená podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení, sa považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby (ide napríklad o prijímateľov sociálnej služby v bývalých domovoch – penziónoch pre dôchodcov (zariadeniach pre seniorov), prijímateľov v II. stupni odkázanosti v denných stacionároch, ktorým sa poskytovala sociálna služba k 28.02.2017).
 • ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Štruktúra prijímateľov sa teda určí na základe podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený.
 • príklady určenia štruktúry prijímateľov v ambulantnej forme sociálnej služby

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk