Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s ambulantnou formou ambulantnou soc. služby 2020 (AF)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na predloženie zoznamov a výkazov za 1. štvrťrok 2020 k poskytnutému finančnému príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2020 pre ambulantnú formu sociálnej služby

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.2 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2020 (ďalej len „zmluva“) a v súlade s bodom 4.3 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5 a 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách, s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách, s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku zoznamy a výkazy podľa bodu 3.8 písm. a) článku III. zmluvy k finančnému príspevku poskytnutému na rozpočtový rok 2020 za 1. štvrťrok za neobsadené miesto z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, alebo za poskytovanie sociálnej služby v menšom rozsahu ako 80 hodín, alebo za miesto podľa bodu 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 3.23, 3. 25 a 3 27 článku III. zmluvy.

Nariadením vlády č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „Nariadenie“), (ďalej len „krízová situácia“) sa upravujú vybrané podmienky poskytovania finančného príspevku poskytovaného z rozpočtovej kapitoly ministerstva pre zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou - na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a súvisiace odvody platené zamestnávateľom, termíny a spôsob jeho vyplácania, podmienky jeho čerpania a zúčtovania, dôvody jeho vrátenia a lehotu jeho zúčtovania v krízovej situácií (mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky).

https://www.epi.sk/zz/2020-70/znenie-20200408

Podľa § 3 ods. 6 písm. a) Nariadenia je prijímateľ finančného príspevku povinný doručiť ministerstvu zoznamy a výkazy za 1. štvrťrok 2020 podľa odseku 5 písm. c) Nariadenia a vrátiť nevyčerpanú časť finančného príspevku za neobsadené miesta podľa § 78d ods. 13 zákona o sociálnych službách do 31. mája 2020.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný podľa bodu 4.2 článku IV. zmluvy ak je verejným poskytovateľom sociálnej služby a podľa bodu 4.3 článku IV. zmluvy ak je neverejným poskytovateľom sociálnej služby, predložiť zoznamy a výkazy podľa bodu 3.8 článku III. zmluvy za prvý štvrťrok 2020 v členení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 zmluvy: Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy).
V zmysle Nariadenia počas trvania krízovej situácie:
- miesta v zariadení sociálnych služieb s ambulantnou sociálnou službou, na ktoré je finančný príspevok podľa tejto zmluvy určený a na ktorých sa ku dňu vzniku krízovej situácie poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby , sa neuplatňuje ustanovenie § 78d ods. 13 zákona o sociálnych službách .
- Podmienkou na neuplatňovanie tohto ustanovenia je však preukázanie toho, že zariadenie sociálnych služieb s ambulantnou sociálnou službou počas krízovej situácie poskytuje sociálnu službu v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby, alebo poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo pomoc pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickým osobám, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím
- povinnosť vedenia alebo zabezpečenia vedenia evidencie počtu neobsadených miest v zariadení podľa § 78d ods. 16 písm. b) zákona o sociálnych službách (evidenciu dennej prítomnosti jednotlivých prijímateľov ambulantnej sociálnej služby a časový rozsah poskytovanej ambulantnej sociálnej služby pre každé miesto v zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený) pre tieto ku dňu vzniku krízovej situácie „zazmluvnené“ miesta sa v tomto rozhodnom období považuje za splnenú
- miesta v zariadení sociálnych služieb s ambulantnou sociálnou službou, na ktoré je finančný príspevok podľa tejto zmluvy určený a na ktorých sa ku dňu vzniku krízovej situácie neposkytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby , sa naďalej uplatňuje ustanovenie § 78d ods. 13 zákona o sociálnych službách a povinnosť nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadenia miesta vrátiť na príslušný účet ministerstva naďalej trvá

Za deň vzniku krízovej situácie je stanovený 12. marec 2020
Postup vyplňovania zoznamov a výkazov:
1. Súhrnný výkaz – vyplniť údaje o prijímateľovi finančného príspevku, uviesť IČO, číslo zmluvy, názov zariadenia sociálnej služby a druh poskytovania sociálnej služby. Tieto údaje sa automaticky vyplnia vo všetkých hárkoch.
2. Súhrnný výkaz – vyplniť riadok č. 1 až č. 3
3. Krízová situácia – do riadku č. 3 uviesť počet miest, na ktorých bola ku dňu 12.3.2020 uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby a vyplniť riadky č. 5 až 8 podľa príkladu uvedeného v záložke Vzorový príklad Krízová situácia
Súčet riadkov č. 7 a 8 bude automaticky doplnený do riadku č. 4 a súčet riadkov č. 9 a 10 bude automaticky doplnený do riadku č. 9 Súhrnného výkazu
4. Zoznam prijímateľov sociálnej služby – uviesť všetkých prijímateľov sociálnej služby, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, ich meno, priezvisko, rodné číslo, počet hodín poskytovania sociálnej služby podľa zmluvy uzatvorenej s prijímateľom sociálnej služby na 1 pracovný deň (nie je možné uvádzať interval hodín), deň začatia poskytovania sociálnej služby podľa zmluvy s prijímateľom sociálnej služby a deň ukončenia poskytovania sociálnej služby, ak k ukončeniu v priebehu 1.štvrťroka 2020 došlo.
Ak je na dané miesto uzatvorená zmluva s viacerými prijímateľmi sociálnej služby alebo pri zmene – obsadení, toho istého miesta iným prijímateľom sociálnej služby, žiadame uvádzať rovnaké číslo miesta , pričom týchto prijímateľov sociálnej služby žiadame uvádzať vždy pod seba.
V prípade samoplatcov číslo miesta uvedené nebude .
5. Výkaz dennej evidencie počtu hodín poskytovanej sociálnej služby na jednotlivých miestach v zariadení – do jednotlivých políčok uviesť podľa dní za mesiace január, február až 12. marec počet hodín prítomnosti prijímateľa sociálnej služby v zariadení. Poradové číslo prijímateľa sociálnej služby uvedené v zozname prijímateľov sociálnej služby zostáva vo výkaze dennej evidencie počtu hodín poskytovanej sociálnej služby identické. Automaticky je prenesený aj príslušný počet hodín poskytovania sociálnej služby na 1 deň podľa zmluvy s prijímateľom sociálnej služby.
Políčka za dni, kedy bolo v zariadení dočasne prerušené poskytovanie sociálnej služby z dôvodu krízovej situácie žiadame nevypĺňať.
6. Výpočet – prijímateľ finančného príspevku vypĺňa len riadky č. 2 a č. 5. Ostatné údaje do výpočtu budú doplnené automaticky, pokiaľ bude výkaz dennej evidencie počtu hodín vyplnený správne.
7. Súhrnný výkaz - do riadkov č. 6 a 7 žiadame uviesť počet pracovných dní, kedy nebola poskytovaná sociálna služba, pričom tento počet pracovných dní žiadame uviesť do príslušného riadku podľa dôvodu neposkytovania sociálnej služby.
Sumu uvedenú v riadku č. 13, ktorá zodpovedá nevyčerpanému finančnému príspevku za neobsadené miesta v 1. štvrťroku 2020, je prijímateľ finančného príspevku povinný zaslať na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy.
8. Zoznam zamestnancov - do zoznamu žiadame uviesť všetkých zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, kde bude uvedené ich meno, priezvisko a rodné číslo, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), pracovná pozícia uvedená v pracovnej zmluve, resp v dohode, dátum vzniku a dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu
9. Čestné vyhlásenie – podpísané primátorom/starostom, alebo štatutárnym zástupcom a opatrené pečiatkou.

V prípade nesprávneho zobrazovania zoznamov a výkazov, alebo akýchkoľvek problémov týkajúcich sa funkcionality zoznamov a výkazov, kontaktujte:
PhDr. Evu Čajdíkovú, eva.cajdikova@employment.gov.sk , tel. č.: 02/2046 2171
UPOZORNENIE: Prijímateľ finančného príspevku je povinný riadne vyplnené výkazy, zoznamy a čestné vyhlásenie predložiť ministerstvu v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy osobitne:

Tabuľky a prílohy pre mesto/obec vo formáte:

Tabuľky a prílohy pre neverejného poskytovateľa vo formáte:

Mesto/obec predkladá zoznamy a výkazy zo súboru Verejný poskytovateľ_AF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ predkladá zoznamy a výkazy zo súboru Neverejný poskytovateľ_AF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy.
Prijímateľ finančného príspevku pri vrátení nevyčerpaného finančného príspevku podľa riadku č. 13 súhrnného výkazu za 1. štvrťrok 2020 je na platobný poukaz povinný uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol a špecifický symbol v tvare: 0448202001 .
Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou alebo do elektronickej schránky ministerstva, kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb, IČO a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy.
Zoznamy, výkazy a avízo za 1. štvrťrok 2020 prijímateľ finančného príspevku zašle do 31. mája 2020 :
1. poštovým podnikom na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo
2. do elektronickej schránky ministerstva.
Pokiaľ je nevyčerpaný finančný príspevok za viacero zariadení, resp. za rôzne formy sociálnej služby vrátený v jednej sume, je potrebné v avíze rozpísať výšku jednotlivých vratiek aj podľa druhu zariadenia a formu sociálnej služby.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskyt. SS

Neverejní
poskyt. SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť, V

I, G, M,
T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M, U, Ž

C, Č,
D, Ď, E

Kissová Sylvia, Mgr.

02/2046 2175

sylvia.kissova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH, K, O, U

Belanová Jana, Mgr.

02/2046 2101

jana.belanova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk