Hlavné menu

Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb

Poskytovatelia sociálnej služby na zosúladenie rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa , ktorí:

  • sú zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb, vedeného príslušným vyšším územným celkom a
  • poskytujú túto sociálnu službu bez dosahovania zisku

môžu požiadať o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018 podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR“) na účely debarierizácie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Potenciálnymi žiadateľmi o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb na účely debarierizácie zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku teda môžu byť verejní poskytovatelia tejto sociálnej služby- spravidla obce, resp. neverejní poskytovatelia tejto sociálnej služby s právnou formou založenou na neziskovom základe v predmete tejto hlavnej činnosti, napr. nezisková organizácia, občianske združenie.

Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018 je potrebné v súlade so zákonom o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR predložiť v termíne od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017. V súlade s § 110z ods. 1 zákona o sociálnych službách prevádzkovatelia zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorí ich prevádzkovali k 28. februáru 2017, majú ustanovenú lehotu až do 31. decembra 2017 na podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

U p o z o r ň u j e m e , že vzhľadom na dĺžku konania zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, možnosť využitia dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb na účely debarierizácie zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku na rozpočtový rok 2018 je viazaná na potrebu podania žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb čo najskôr tak , aby doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb mohol byť už súčasťou žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018, ktorú je potrebné predložiť v termíne od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017, tak ako to vyžaduje zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk