Hlavné menu

Kvalifikačné predpoklady

Opatrovateľom detí , ktorý poskytuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičovi dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, môže byť fyzická osoba ktorá má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania, ktorého odborné zameranie obsahuje v súlade s obsahom vzdelávania a profilom absolventa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona. Ide napríklad o študijné odbory vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo alebo študijný odbor zdravotnícky asistent ustanovené vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej príslušnosti k odborom vzdelávania .

Opatrovateľom detí môže byť aj fyzická osoba, ktorá má ukončený stupeň vzdelania , ktorým je úplné stredné všeobecné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré nemá odborné zameranie na oblasť starostlivosti o dieťa napr. gymnázium a absolvovala ďalšie vzdelávanie v podobe najmenej 220 hodinového akreditovaného kurzu opatrovania detí do troch rokov alebo do šiestich rokov za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov pri rešpektovaní osobitných požiadaviek na odbornú starostlivosť o deti týchto vekových kategórii.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk