Hlavné menu

Registrácia služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaná opatrovateľom detí v domácnosti opatrovateľa alebo v účelovo vytvorenom prostredí zamestnávateľa rodiča ( ambulantná forma sociálnej služby mimo zariadenia)

Vzťahujú sa podmienky ako pri registrácií služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( ambulantná forma sociálnej služby v zariadení)- časť I., s výnimkou podmienok priamo v znení podmienky viazaných len na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a s týmito ďalšími odchýlkami:

  • Za odbornú spôsobilosť fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra alebo fyzickej osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom na základe poverenia, sa na účely služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia (§ 32a zákona o sociálnych službách ) považuje z ískanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (bez ohľadu na konkrétny druh a špecializáciu tohto vzdelania).
Inými slovami odborne spôsobilé na poskytovanie tejto služby sú nasledovné osoby
Ak osoba, ktorá žiada o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, nie je zároveň opatrovateľom detí
  • ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (bez ohľadu na konkrétny druh a špecializáciu tohto vzdelania) opatrovateľ detí
  • s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním získaným v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona alebo
  • ukončeným stredným všeobecným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním a absolvovaním akreditovaného kurzu najmenej v rozsahu 220 hodín.
Fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2017 poskytovala starostlivosť o deti do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku s nepriaznivým zdravotným stavom a bude túto starostlivosť poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť podmienku kvalifikačného predpokladu ustanovenú na opatrovateľa detí v § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách do 31. decembra 2019. To sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá k 28. februáru 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, pri poskytovaní sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi a bude túto starostlivosť poskytovať aj podľa zákona účinného od 1. marca 2017. Ak ide o fyzickú osobu podľa prvej vety alebo druhej vety, ktorá nespĺňa podmienku dosiahnutého vzdelania podľa § 84 ods.9, k 28. februáru 2017 dovŕšila vek najmenej 50 rokov, pred 1. marcom 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa ako zárobkovú činnosť najmenej 3 roky a do 31. decembra 2019 absolvuje akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, považuje sa u tejto fyzickej osoby kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 84 ods. 9 za splnený.
  • Údaje o hygienických podmienkach pri poskytovaní služby v domácnosti opatrovateľa sa nevyžadujú - ohliadka miesta poskytovania zo strany správneho orgánu v rámci zisťovania skutkového stavu v záujme ochrany dieťaťa je však v konaní o zápis do registra potrebná.
  • Personálny normatív nie je určený, je ustanovená požiadavka poskytovania služby jedným opatrovateľom detí najviac štyrom deťom; to neplatí, ak ide o súrodencov (§ 32a ods. 3 písm. b) zákona o sociálnych službách).
  • Poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Ak ide o „opatrovania detí v domácnosti opatrovateľa detí opatrovateľom detí, teda fyzickou osobou, ako živnostníkom miesto poskytovania tejto sociálnej služby je domácnosť opatrovateľa detí. Ide o individualizovanú starostlivosť, ktorá nemá charakter prevádzkárne. Právny vzťah opatrovateľa detí k miestu poskytovania sociálnej služby sa v rámci posudzovania priestorových podmienok v konaní o zápis do registra preukazuje kópiou listu vlastníctva nie staršieho ako tri mesiace alebo kópiou nájomnej zmluvy, ktorých predmetom je nájom priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje spolu so súhlasom vlastníka k užívaniu týchto priestorov súčasne na bytové účely aj na poskytovanie opatrovania detí. Miesto poskytovania tejto sociálnej služby nie je zariadením sociálnych služieb, je domácnosťou opatrovateľa detí, ku ktorej sa právny vzťah preukazuje. Musí ísť o byt alebo rodinný dom, zapísaný v katastri nehnuteľnosti, a tým aj skolaudovaný na bytové účely, a preto sa priestorové podmienky zodpovedajúce druhu tejto sociálnej služby a forme tejto sociálnej služby v konaní o zápis do registra nepreukazujú kolaudačným rozhodnutím a nie je odôvodnené predkladať súhlas hygienika o uvedení priestorov do prevádzky (nejde o prevádzkareň) ani dodržať bezbariérovosť, nakoľko táto požiadavka je viazaná na inštitucionalizované miesto poskytovania sociálnej služby. Ak je poskytovateľom sociálnej služby priamo opatrovateľ detí ako fyzická osoba- živnostník- povaha vykonávanej živnosti- opatrovanie detí v domácnosti opatrovateľa detí ( teda súčasne využívanej opatrovateľom detí na jeho bytové účely) umožňuje podľa nášho názoru aby sa takto vykonávaná podnikateľská činnosť vykonávala bez prevádzkarne, resp. prevádzkarňou (najmä na administratívnu agendu súvisiacu s poskytovaním starostlivosti o deti v domácom prostredí opatrovateľa detí) môže byť časť bytu opatrovateľa detí- živnostníka, používaná na iné účely ako bývanie, so súčasným využívaním ostatných častí bytu na bytové účely. Preukazovanie kolaudačného rozhodnutia, hygienických požiadaviek a bezbariérovosti v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb v týchto prípadoch podľa nášho názoru nemá opodstatnenie. Aj keď sa údaje o hygienických podmienkach preukazované dokladmi od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri poskytovaní služby v domácnosti opatrovateľa detí nevyžadujú- ohliadka miesta poskytovania zo strany príslušného správneho orgánu v rámci zisťovania skutkového stavu v záujme ochrany dieťaťa je však v konaní o zápis do registra je potrebnou.
Ak je sociálna služba poskytovaná poskytovateľom tejto sociálnej služby so súvisiacou prevádzkarňou na administratívnu agendu a kontakt so záujemcami o poskytnutie sociálnej služby,a táto súvisiaca prevádzkareň nie je časťou bytu využívaného na bytové účely, údaje o priestorových podmienkach, hygienických podmienkach a bezbariérovosti sa vyžadujú na priestory tejto súvisiacej prevádzkarne sociálnej služby a nie za miesto poskytovania tejto sociálnej služby.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk