Hlavné menu

Výzva - NP Rodová rovnosť na pracovisku – podaktivita 1.3

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu pre záujemcov a záujemkyne o zaradenie do výberu externých expertov a expertiek pre komunikáciu a zvyšovanie povedomia v kontexte realizácie Národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku – podaktivita 1.3

Organizačný útvar: Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

 • vytvorenie komunikačnej stratégie projektu vo vzťahu k nastaveným cieľom;
 • tvorba a umiestňovanie odborných PR obsahov pre zverejnenie v médiách a na oficiálnej podstránke webového sídla Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR;
 • spolupráca na návrhoch vizuálnej prezentácie projektu;
 • sieťovanie a nadväzovanie kontaktov naprieč SR;
 • zabezpečenie propagácie na sociálnych médiách, usmerňovanie dodávateľa mediálnej kampane;
 • administrácia webového sídla projektu;
 • participácia na organizácii tematických seminárov z hľadiska sieťovania a pre účely vypracovania PR obsahov do médií.

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Študijný odbor: mediálna komunikácia, žurnalistika, marketingová komunikácia, alebo iné spoločenské študijné zameranie vítané

Odborná prax: preukázateľná prax minimálne 4 roky praxe v relevantnej oblasti (médiá, PR, marketing) vo verejnom alebo neverejnom sektore, orientácia v problematike rovnosti žien a mužov vítaná

Požiadavky

Jazykové znalosti: vítané

Počítačové znalosti : Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express

Ďalšie požiadavky: 1. analytické, koncepčné a strategické myslenie 2. svedomitosť a spoľahlivosť, 3. motivácia, 4. adaptabilita a flexibilita, 5. komunikačné zručnosti, 6. kreativita

Forma: Dohoda mimo pracovného pomeru

Mzdové ohodnotenie: 28,00 EUR / Hodinová sadzba brutto

Požadované doklady a prílohy:

 • žiadosť o prijatie;
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „Zaradenie do výberu - externý expert/ka pre podaktivitu 1.3_NP Rodová rovnosť na pracovisku“ .

Termín podávania žiadostí je od 02.08.2021 do 06.08.2021

Predpokladaný nástup od 02.09.2021

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika Grznár

Telefón: +421 2 2046 2130

E-mail: monika.grznar@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk