Hlavné menu

Zmeny od 1.januára 2008

Jednou zo základných podmienok nároku na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok je získanie potrebného obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa za účelom ochrany poistencov (budúcich dôchodcov) od 1. januára 2008 predĺžilo z 10 na 15 rokov.

V súvislosti s predčasným starobným dôchodkom došlo k sprísneniu právnej úpravy podmienok nároku na tento dôchodok, ktoré spočíva v umožnení jeho priznania najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Uvedená zmena vyplynula zo skutočnosti, že predčasný starobný dôchodok sa stával atraktívnou alternatívou zabezpečenia príjmu k príjmu dosahovanému z výkonu zárobkovej činnosti (predošlá právna úprava neustanovovala vekovú hranicu odchodu do predčasného starobného dôchodku). Pritom sa naďalej vyžaduje aj súčasné splnenie podmienky, aby suma predčasného starobného dôchodku bola vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Prípadný výkon zárobkovej činnosti, rovnako ako v minulosti, neovplyvňuje nárok na predčasný starobný dôchodok.

Legislatívne zmeny sa dotkli aj nároku na invalidný dôchodok, kedy došlo k umožneniu priznania a poberania invalidného dôchodku aj po dovŕšení dôchodkového veku poistencovi, ktorý ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok. Ďalšiu garanciu, aby výška starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku dosahovala minimálne výšku pôvodného invalidného dôchodku pre poistenca, ktorý dovŕši dôchodkový vek, dáva ustanovenie o výpočte starobného dôchodku minimálne z takého priemerného osobného mzdového bodu (zárobkov), z ktorého bol priznaný invalidný dôchodok, ale aj tým, že v prípade, ak by novo priznaný starobný dôchodok bol nižší ako vyplácaný invalidný dôchodok, naďalej sa bude vyplácať dôchodok, ktorého suma je vyššia.

Právna úprava, týkajúca sa vymeriavacieho základu na platenie poistného a na určenie sumy dávok, ustanovuje jeho najvyššiu výmeru, a to násobkom priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Snaha o zvýšenie sociálnej solidarity sa prejavila aj v tejto oblasti a to zvýšením maximálnych vymeriavacích základov pre platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity z pôvodného 3-násobku priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky na 4-násobok priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, so zachovaním obmedzení na určenie sumy dávok sociálneho poistenia.

Legislatíva : Zákon č. 555/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk