Hlavné menu

Minimálny dôchodok

S účinnosťou od 1.7.2015 bol do dôchodkového systému zavedený minimálny dôchodok. Poistencom, ktorí získajú minimálne 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia a po dovŕšení dôchodkového veku je ich priznaný dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa dôchodku zvýši na sumu minimálneho dôchodku.

Od 1.1.2020 sa upúšťa od podmienky, že na nárok na minimálny dôchodok sa zohľadňujú iba odpracované roky, v ktorých mal občan odvody zaplatené z príjmu najmenej vo výške 25 % priemernej mzdy. To znamená, že od 1.1.2020 stačí na získanie minimálneho dôchodku 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, bez ohľadu na výšku zaplatených odvodov.

V roku 2020 je suma minimálneho dôchodku pri 30 rokoch obdobia dôchodkového poistenia 334,30 eur mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstva Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma dôchodku. Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a o 3 % percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Od 1.1 2021 je účinná právna úprava "zmrazenia" nominálnych súm minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. V praxi to znamená, že od uvedeného dátumu je výška minimálneho dôchodku určená priamo v zákone o sociálnom poistení (napríklad suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia je 334,30 eura mesačne s účinnosťou od 1. januára 2021).

Tieto zmeny majú zabezpečiť primárny účel minimálneho dôchodku t. j. zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi, avšak bez výraznejšieho oslabovania princípu zásluhovosti, tak aby platila zásada "pracovať a platiť poistné sa oplatí".

Viac informácií

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk