Hlavné menu

Vybrané postupy podľa Plánu dozornej činnosti na kalendárny rok 2023

SOCIÁLNE SLUŽBY

Podľa Plánu dozornej činnosti na kalendárny rok 2023 je dozor v oblasti sociálnych služieb zameraný na pobytové sociálne služby podmienené odkázanosťou v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení , ako aj na sociálne služby krízovej intervencie v komunitnom centre .

Inšpekcia v sociálnych veciach v kalendárnom roku 2023 osobitne overí u poskytovateľov sociálnych služieb dodržiavanie ich povinností:

  • pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby,
  • pri plnení štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby v oblasti prevencie krízových situácií, práce s rizikom v sociálnych službách, používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia, ochrany pred zlým zaobchádzaním a využívania dôverníka v sociálnych službách,
  • poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.

Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnych služieb nad dodržiavaním povinností poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby v pobytových sociálnych službách podmienených odkázanosťou

Postup pri výkone dozoru v oblasti sociálnych služieb nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni pri poskytovaní sociálnej služby krízovej intervencie v komunitnom centre

SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

POSKYTOVANIE PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk