EU Talent Pool Pilot

EU Talent Pool допомагає українцям знайти роботу в Європейському Союзі

Ви тікаєте від війни в Україні, але завдяки тимчасовому захисту можете працювати в ЄС?

Ви шукаєте роботу?

У нас є рішення для вас - EU Talent Pool – це новий пілотний проєкт Європейської комісії, який полегшує особам із тимчасовим захистом пошук роботи в Союзі.

З допомогою цього проєкту та  європейського порталу EURES ви можете створити резюме та ознайомити зі своїми професійними навичками понад 4000 ретельно перевірених та зареєстрованих роботодавців. Якщо роботодавець хотітиме зв’язатися з вами, він зможе зробити це через портал EURES, але він не матиме доступу до ваших персональних контактних даних.

Шукайте роботу безпечно та швидко через європейський портал EURES

Європейські служби зайнятості (EURES) – це європейська мережа співпраці між Європейською комісією, Європейським органом з питань праці (ELA), приватними та державними службами зайнятості та іншими членами та партнерами в Європі.

Портал EURES  містить понад 3 мільйони вакансій, і роботодавці тут можуть вибирати кандидатів з великої бази резюме. Близько 1000 радників EURES, які працюють в членських та партнерських організаціях, надають підтримку до, під час та після набору кандидатів.

Служби мережі EURES у Словаччині доступні в усіх 46-ти управліннях праці, де працюють радники EURES та контактні особи. Якщо ви хочете влаштуватись на роботу в одній з країн ЄС, відвідайте наш портал EURES SK, на якому знайдете актуальні можливості працевлаштування в Європі.

-------------

EU Talent Pool pomáha Ukrajincom pri hľadaní práce v Európskej únii

Utekáte pred vojnou na Ukrajine a vďaka dočasnej ochrane môžete pracovať v EÚ?

Hľadáte si prácu?

Máme pre vás riešenie - EU Talent Pool je nový pilotný projekt Európskej komisie, ktorý ľuďom s dočasnou ochranou uľahčuje hľadanie práce v Únii.

Prostredníctvom tohto projektu a európskeho portálu siete EURES si môžete vytvoriť životopis a ukázať tak svoje zručnosti viac ako 4 000 starostlivo overeným a registrovaným zamestnávateľom. Ak vás bude chcieť zamestnávateľ kontaktovať, môže tak urobiť prostredníctvom portálu EURES, nebude však mať prístup k vašim osobným kontaktným údajom.

Hľadajte si prácu bezpečne a rýchlo cez európsky portál EURES

Európske služby zamestnanosti (EURES) sú európskou sieťou spolupráce medzi Európskou komisiou, Európskym orgánom práce (ELA), súkromnými i verejnými službami zamestnanosti a ostatnými členmi a partnermi v Európe.

Na európskom portáli EURES  sú zverejnené viac ako 3 milióny voľných pracovných miest a zamestnávatelia môžu vyhľadávať kandidátov v databáze životopisov. Približne 1 000 EURES poradcov, ktorí pracujú v členských a partnerských organizáciách poskytuje podporu pred, počas a po náborovom procese.

Služby siete EURES sú na Slovensku dostupné na všetkých 46 úradoch práce, kde pôsobia EURES poradcovia a kontaktné osoby. Ak sa chcete zamestnať v niektorej z krajín EÚ, navštívte náš portál EURES SK, kde nájdete aktuálne pracovné príležitosti v Európe.

-------------

The EU Talent Pool helps Ukrainians to find work in the European Union

Are you a person fleeing the war in Ukraine and are allowed to work in the EU under temporary protection? Are you looking for a job?

We have a solution for you - the EU Talent Pool is a new pilot project of the European Commission, which makes it easier for people with temporary protection to find work in the European Union. Through this project and the European EURES portal, you can create a CV and show your skills to more than 4,000 carefully verified and registered employers. If the employer wants to contact you, they can do so through the EURES portal, but they will not have access to your personal contact details.

Search for a job safely and quickly through the European EURES portal

The European employment services (EURES) is a European cooperation network between the European Commission, the European Labour Authority (ELA), national public employment services and other members and partners in Europe.

More than 3 million job vacancies are published on the EURES portal and employers can search for candidates in the CV database. Around 1 000 EURES advisers, working in the member and partner organisations provide support before, during and after the recruitment process.

In Slovakia the EURES services are available at all 46 labour offices where EURES advisers and contact persons work. If you want to get a job in one of the EU countries, visit our EURES SK portal, where you can find current job opportunities in Europe.

 
  • Move to top
  • Print to PDF
  • Print page