Hlavné menu

Predchádzanie krízovým situáciám vo vzťahu k občanom Ukrajiny na území SR

CIEĽ PROJEKTU

Hlavnou prioritou národného projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje je aktívne začlenenie odídencov z Ukrajiny do slovenskej spoločnosti s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie ich uplatnenia na pracovnom trhu. Táto hlavná priorita sa dosiahla čiastkovým cieľom, ktorým je predchádzanie krízovým situáciám a realizácia prevencie formou monitoringu, zberu údajov, vyhľadávania konfliktov a ich riešením, vyhľadávaním príkladov dobrej praxe a formou prezentácií v regiónoch.

OPIS PROJEKTU

V súvislosti so súčasnou situáciou sociálne zariadenia, poskytujúce sociálnu službu utečencom / odídencom, začínajú byť pod ešte väčším tlakom doterajších prijímateľov soc. služieb a ich rodinných príslušníkov.

Predpokladáme, že bude dochádzať ku krízovým situáciám medzi zamestnancami a utečencami, slovenskými prijímateľmi sociálnych služieb a ukrajinskými prijímateľmi soc. služieb, rodinnými príslušníkmi ukrajinských prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancami zariadení, vzhľadom k tomu, že sa utečenci / odídenci budú musieť adaptovať na nové podmienky a pravidlá. Prichádzajúce maloleté deti budú otrasené zážitkami nielen vojnových udalostí, ale aj z odtrhnutia od najbližších rodinných príslušníkov. Predpokladáme, že deti budú buď veľmi agresívne alebo mimoriadne uzavreté, a čo je pre takéto situácie bežné - nedôverčivé.

Nie všetky zariadenia sú v súčasnosti pripravené zvládať krízovú situáciu. Nemajú dostatok pracovníkov vyškolených v oblasti práce s takýmito klientami. Zároveň samotní zamestnanci potrebujú pomoc ako odbúravať stres, pracovné zaťaženie, ako predchádzať situáciám vyhorenia a motivovať sa do ďalšej práce.

V nadväznosti na danú situáciu vláda SR vydala Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Získanými informáciami, analýzou budeme môcť v zariadeniach dostatočne vopred upozorňovať na možnosti vzniknutia jednotlivých situácií a rovnako príkladmi dobrej praxe poskytovať riešenia týchto situácií.

Ak zamestnanci budú vedieť ako v krízových situáciách postupovať, situácie sa stanú pre nich prehľadnejšie, budú poznať riešenia, a tým bude pre nich práca menej stresujúca, a budú sa snažiť daným situáciám predchádzať.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou sú výkonní zamestnanci zariadení sociálnych služieb, centier pre deti a rodiny, okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a veľkokapacitných registračných centier pre utečencov z Ukrajiny a zamestnanci veľkokapacitných ubytovní vybraných zamestnávateľov, ktorí budú priamo zapojení v procese práce s maloletými bez sprievodu a prijímateľmi sociálnych služieb.

V rámci projektu pre cieľovú skupinu poskytujeme zadarmo rôzne typy pomoci ako sú psychologická podpora, podpora supervízora, sociálneho pracovníka, mediátora, špeciálneho pedagóga a iné. Viac informácií a kontakty na členov tímu v priloženom letáku.

POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ O KRÍZOVEJ SITUÁCII

Poskytovatelia sociálnych služieb , ktorí zaregistrujú krízovú situáciu, konflikt alebo zvýšené riziko jeho vzniku s potenciálom prekročenia hranice bežného sporu*, pri ktorom je prítomné psychické, materiálne alebo fyzické ubližovanie, pričom súčasťou konfliktu je osoba odídenca z Ukrajiny, sú povinní túto skutočnosť neodkladne nahlásiť na emailovú adresu Odboru krízového manažmentu MPSVR SR: odbkrman@employment.gov.sk .

Pomoc a podporu v tejto situácii poskytne tím projektu „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine“. Opatrenia sa realizujú návštevou a komunikáciou so zamestnancami v mieste vzniku krízovej situácie a konzultáciami s odborníkmi v oblasti psychológie, sociálnej práce, supervízie, liečebnej pedagogiky a špeciálnej pedagogiky. Spomínaní odborníci poskytnú pomoc a podporu v krízových situáciách, ktoré presahujú bežné konflikty.

Pracovníci vykonajú ohlásenie prostredníctvom vyplneného formulára:

* Znaky prekročenia hranice bežného sporu

  • postoj k oponentovi ako k nepriateľovi, ktorého všetky činy sa považujú za zásah do vlastných záujmov
  • neochota prevziať zodpovednosť za svoj podiel na konflikte
  • neochota akceptovať názor opačnej strany
  • zníženie komunikácie medzi oponentskými stranami alebo jej úplné zablokovanie
  • nevnímanie argumentov opačnej strany alebo ich výrazné skreslenie
  • prechod v spore od hádok k osobným útokom, verbálnym alebo fyzickým
  • ohrozenie života, majetku alebo hodnôt platných v konkrétnom zariadení

USMERNENIE PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBLASTI POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OSOBÁM PRICHÁDZAJÚCIM Z UKRAJINY (K 3. MARCU 2022)

Základné princípy:

  • Sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (písomnej alebo ústnej) možno poskytovať len osobe prichádzajúcej z Ukrajiny, ktorá spĺňa zákonom o sociálnych službách stanovené podmienky nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby z cieľovej skupiny fyzických osôb pre konkrétny druh sociálnej služby;
  • Ak poskytovateľ sociálnej služby má preto vytvorené podmienky poskytne ubytovanie odídencovi (s príspevkom za ubytovanie odídenca podľa § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 55/2022 Z. z.) , ktorý nespĺňa zákonom o sociálnych službách stanovené podmienky na poskytovanie sociálnej služby konkrétneho druhu , resp. sociálnej služby v konkrétnom druhu zariadenia (napr. odkázanosť na pomoc inej osoby, obeť násilia) nejde o poskytovanie sociálnej služby – uzatvára sa zmluva o poskytnutí ubytovania (nie zmluva o poskytovaní sociálnej služby).

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom Usmernení .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk