Hlavné menu

Rozpočet ministerstva

Schválený
rozpočet
(v eurách)

I.

PRÍJMY KAPITOLY

226 080 507

A. Záväzný ukazovateľ

15 984 000

B. Prostriedky EÚ

209 981 207

Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

3 452 802 608

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti

3 209 591 654

z toho:

A.1 prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111+11H)

3 173 627 852

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

29 596 203

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111+11H)

167 245 162

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)

10 985 992

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy

12 624

č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021

z toho: aparát ústredného orgánu

802

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021

249

z toho: aparát ústredného orgánu

249

A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)

3 918 206

A.5. Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH

6 367 599

B. Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

C. Prostriedky Európskej únie

209 981 207

C.1 Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti

33 114 447

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR:

Kód
programu

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

2 966 367 448

07E

Tvorba a implementácia politík

184 341 554

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

39 724 395

06G1S

OP Ľudské zdroje 2014-2020- MPSVR SR

238 328 537

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)

45 189

09706

Príspevky SR do MO - MPSVR (gestor MZV SR)

570 000

0AR05

MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor MZ SR)

50 000

0EK0H

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR (gestor MIRRI SR)

23 375 485

Limity vybraných výdavkov:

- dávky sociálnej inklúzie (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom, kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom)

1 733 634 658

- výdavky na analytické jednotky

1 239 515

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk