Hlavné menu

Rozpočet ministerstva

Rozpočet ministerstva na rok 2022

Schválený
rozpočet
(v eurách)

I.

PRÍJMY KAPITOLY

226 080 507

A. Záväzný ukazovateľ

15 984 000

B. Prostriedky EÚ

209 981 207

Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

3 452 802 608

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti

3 209 591 654

z toho:

A.1 prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111+11H)

3 173 627 852

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

29 596 203

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111+11H)

167 245 162

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)

10 985 992

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy

12 624

č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021

z toho: aparát ústredného orgánu

802

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021

249

z toho: aparát ústredného orgánu

249

A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)

3 918 206

A.5. Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH

6 367 599

B. Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

C. Prostriedky Európskej únie

209 981 207

C.1 Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti

33 114 447

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR:

Kód
programu

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

2 966 367 448

07E

Tvorba a implementácia politík

184 341 554

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

39 724 395

06G1S

OP Ľudské zdroje 2014-2020- MPSVR SR

238 328 537

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)

45 189

09706

Príspevky SR do MO - MPSVR (gestor MZV SR)

570 000

0AR05

MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor MZ SR)

50 000

0EK0H

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR (gestor MIRRI SR)

23 375 485

Limity vybraných výdavkov:

- dávky sociálnej inklúzie (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom, kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom)

1 733 634 658

- výdavky na analytické jednotky

1 239 515

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk