Hlavné menu

Akreditácie pre SPOD a SK a sociálne služby

Kontaktná adresa:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
odbor akreditácií
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Sekretariát odboru akreditácií:

02/2046 3107, 1829

Tajomníčka Akreditačnej komisie MPSVR SR pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
PhDr. Zdena Telgárska Ďuricová
tel.: 02/2046 1820
e-mail: zdena.duricova@employment.gov.sk

Tajomníčka Akreditačnej komisie MPSVR SR pre oblasť sociálnych služieb:
JUDr. Jana Partlová
tel.: 02/2046 1807
e-mail: jana.partlova@employment.gov.sk

Oznam:

Upozorňujeme akreditované subjekty (Centrá pre deti a rodiny podľa § 45 zákona č. 305/2005 Z. z.) na povinnosť vyplývajúcu z § 45 ods. 6 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z., a to zverejniť program centra alebo resocializačný program na svojom webovom sídle.

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20180401

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20180901

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20180901

Vyhláška MPSVR SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dostupná na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/103/20180401

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk