Hlavné menu

Legislatíva

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20231001

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20230101

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20180901

Vyhláška MPSVR SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dostupná na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/103/20231101

Zákon č. 192/2023 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupný na: https://www.genpro.gov.sk/fileadmin/user_upload/Tlacivo_RT_7_Ziadost_o_odpis_pre_opravnene_organy_e.pdf

Zákon č. 376/2022 Z.z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/376/20230701

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk