Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

MPSVR SR a UPSVR sa ohradzujú voči demagógií a nepravdivému obrazu, ktorý tento článok vytvára ohľadom inak bežnej a internej témy sťahovania sa časti zamestnancov MPSVR a jeho rozpočtových organizácií (najmä Inštitútu pre výskum práce a rodiny IVPR) do prenajatých priestorov na Špitálskej ulici 25 a 27 v Bratislave. Tieto logické prevádzkové kroky služobného úradu MPSVR a ÚPSVR sú dôsledkom neúnosnej priestorovej a personálnej situácie na týchto úradoch, ktorá je dlhodobá a všetkým zainteresovaným známa. Navyše, uvedená problematika nie je nikdy kompetenciou ministra, spadá výlučne pod služobné úrady MPSVR a ÚPSVR a nimi priamo riadené útvary. Úlohy koordinuje GTSÚ MPSVaR a GR ÚPSVaR, korí majú právomoc uzatvárať zmluvy.

Viac

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odovzdal rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré svojou prácou a aktivitami pozdvihli nielen úroveň, ale aj samotné vnímanie sociálnej práce. Tak ako každý rok, aj teraz bolo podujatie spojené s pripomenutím si Svetového dňa sociálnej spravodlivosti.

Galéria

Viac

V prvom mesiaci tohto roka sa evidovaná miera nezamestnanosti udržala pod hranicou päť percent a dosiahla 4,98 %. Medziročne sa znížila o 0,28 percentuálneho bodu. Prácu si v januári aktívne hľadalo 137 087 ľudí, čo je o 7 143 osôb menej ako rok predtým.

Viac

Terénna sociálna práca sa stala pre mnohých ľudí nevyhnutnou pomocou, ktorou rezort práce pomáha už takmer 15 rokov pri riešení problémov a náročných životných situácií ľudí v sociálne vylúčených spoločenstvách. Rezort práce prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR realizuje v poradí už tretí národný projekt zameraný na terénnu sociálnu prácu.

Viac

 
Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš predstavil najnovší systém sledovania uplatnenia absolventov v SR. Takzvaná „stopa absolventa" umožňuje sledovať každý deň kariérneho života absolventov všetkých slovenských stredných a vysokých škôl podľa absolvovaného odboru. Ministerstvo práce začalo tento systém budovať už v minulom roku.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ostro ohradzuje voči neobjektívnemu článku v denníku Sme. Redaktorka pravdepodobne účelovo nezverejnila stanovisko ministerstva k danej problematike a to aj napriek tomu, že ho dostala obratom v požadovaný deň, 23. 1. 2020, o 13:43.

Viac

Decembrová miera evidovanej nezamestnanosti zostala na novembrovej úrovni 4,92 %, celková miera si udržala hodnotu 6,01%. V priemere sa tak v roku 2019 dostala mesačná miera evidovanej nezamestnanosti na 5 %, čo je medziročný pokles o 0,42 percentuálneho bodu. Ide o historicky najnižšiu priemernú mieru na Slovensku.

Viac

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter navštívil Centrum pre deti a rodiny v Nitre, ktoré ukončilo časť rekonštrukcie svojich priestorov. Pri tejto príležitosti diskutoval so zamestnancami aj o dopade pomerne zásadnej zmeny v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ku ktorej došlo od začiatku minulého roka.

Galéria

Viac

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v novembri znížila o 0,02 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 4,92 %. O niečo viac, o 0,03 percentuálneho bodu, poklesla aj celková miera, a to na 6,01 %. Aj napriek miernemu ochladeniu ekonomiky počet ľudí bez práce stále ubúda.

Viac

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk