Hlavné menu

Informácie o web sídle

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) pôsobí ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť sociálnych vecí. MPSVR SR plní najmä úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania, náhrad výdavkov pri výkone práce, minimálnej mzdy, kolektívneho vyjednávania a tvorby a čerpania sociálneho fondu a tiež v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov.

V oblasti stratégie zamestnanosti vypracúva návrhy na podporu zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti, rozhoduje v oblasti sociálneho poistenia, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, na úseku rodinnej politiky a štátnych sociálnych dávok, sociálnych služieb, podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, sociálnej inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zaoberá sa politikou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
Tel.: +421 2 2046 0000
Správa obsahu: web@employment.gov.sk
Technická podpora: webmaster@employment.gov.sk

Úradné hodiny podateľne

Pondelok - Piatok: od 8:00 do 15:00 hod

Všeobecné právne podmienky

Prístupom na webové sídlo www.employment.gov.sk a prehliadaním jeho obsahu dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím, naše webové sídlo.

Všeobecné informácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") vyvinulo maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na webovom sídle www.employment.gov.sk, boli správne a aktuálne v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu ministerstvo ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tohto webového sídla a môže kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia, vykonať úpravy a opravy a úplne, alebo čiastočne zrušiť webové sídlo, alebo odstrániť informácie tam zverejnené. Ministerstvo nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky zverejnené na tomto webovom sídle.

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej sídle www.employment.gov.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

Ministerstvo nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu na webové sídlo, z informácií zverejnených na tomto webovom sídle, z ich neprístupnosti alebo ich použitia.

Ministerstvo nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

Ministerstvo nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Autorské práva

Webové sídlo ministerstva, tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, alebo ich umiestnenie sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom ministerstva.

Pri preberaní a šírení údajov z webového sídla ministerstva musí byť uvedený ako zdroj informácií "Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky" a príslušný elektronický súbor alebo text nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Používanie v rozpore s uvedenými všeobecnými právnymi podmienkami, môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Ministerstvo bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Ministerstvo okrem týchto vedome a dobrovoľne poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi v súvislosti so vstupom na webové sídlo ministerstva.

Niektoré z týchto údajov poskytnutých ministerstvu prostredníctvom webového sídla www.employment.gov.sk môžu mať povahu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nakladanie s nimi a ich ochrana je upravená citovaným zákonom.

Vyhlásenie o prístupnosti

Sídlo ako také je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových predpisov na týchto stránkach sú použité relatívne jednotky a ich obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Niektoré informácie na tomto sídle sú publikované v podobe dokumentov vo formáte .PDF z dôvodov, že buď obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je možné zdarma stiahnuť zo stránky spoločnosti Adobe . V niektorých prípadoch (hlavne ak je vyžadovaná publikácia editovateľného dokumentu) je dokument zverejnený vo formáte .RTF. Tieto dokumenty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editorov.

Web stránky boli validované w3.org a prešli automatickou validáciou Section 508 a WAI pomocou on line nástroja HiSoftware® Cynthia Says - Web Content Accessibility Report (Passed Automated Verification).

valid xhtml 1.0 valid RSS

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti