Hlavné menu

Všeobecné informácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") vyvinulo maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na webovom sídle www.employment.gov.sk, boli správne a aktuálne v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu ministerstvo ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tohto webového sídla a môže kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia, vykonať úpravy a opravy a úplne, alebo čiastočne zrušiť webové sídlo, alebo odstrániť informácie tam zverejnené. Ministerstvo nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky zverejnené na tomto webovom sídle.

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej sídle www.employment.gov.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

Ministerstvo nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu na webové sídlo, z informácií zverejnených na tomto webovom sídle, z ich neprístupnosti alebo ich použitia.

Ministerstvo nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

Ministerstvo nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk