Hlavné menu

Kompenzačný príspevok baníkom

Kompenzačný príspevok baníkom je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti.

Podmienky nároku na kompenzačný príspevok baníkom: 

·      Ukončenie pracovného pomeru v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky v dôsledku uskutočňovania útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky

·       Pracovný pomer trval najmenej tri roky

 

Nárok na kompenzačný príspevok nevzniká, ak je oprávnenej osobe priznaný :  

·        osobitný príspevok baníkom, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok, 

·        invalidný dôchodok, úrazová renta, invalidný výsluhový dôchodok, náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku, ak ich suma je rovnaká alebo vyššia ako suma kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého by mala oprávnená osoba nárok, ak by jej nebola priznaná táto dávka.

Nárok na kompenzačný príspevok vzniká najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky

 

Nárok na kompenzačný príspevok baníkom si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. 

Žiadosť o kompenzačný príspevok obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej osoby, ak je pridelené, a skutočnosti rozhodujúce pre nárok na kompenzačný príspevok.

Oprávnená osoba je povinná k žiadosti priložiť výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru a potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu

 

O kompenzačnom príspevku rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Kompenzačný príspevok je 223,10 eura mesačne a poskytuje sa počas

a) 12 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 3 roky v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 24 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 6 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 19,6 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 3 rokov.

 Kompenzačný príspevok je 390,30 eura mesačne a poskytuje sa počas

a) 36 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 10 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 84 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

 Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 26 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 10 rokov

 

Odpracovaná doba v rokoch Výška príspevku   Doba poberania v rokoch  Odpracovaná doba v rokoch   Výška príspevku           Doba poberania v rokoch  
3 223,1 €  1 11 390,3 + 26 = 416,3 €   3
 4

223,1 + 19,6 = 242,7 € 

 1 12  390,3 + 26 x 2 = 442,3 €   3
 5    223,1 + 19,6 x 2 = 262,3 €    1 13  390,3 + 26 x 3 = 468,3 €   3 
 6 223,1 + 19,6 x 3 = 281,9 € 14  390,3 + 26 x 4 = 494,3 €   3 
 7   223,1 + 19,6 x 4 = 301,5 €  2  15  390,3 + 26 x 5 = 520,3 €    7
 8  223,1 + 19,6 x 5 = 321,1 € 16   390,3 + 26 x 6 = 546,3 €  
 9  223,1 + 19,+ x 6 = 340,7 €  2 20  390,3 + 26 x 10 = 650,3 €
 10  390,3 €  3  30  390,3 + 26 x 20 = 910,3 €

 

 Uvedené sumy a koeficienty platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima.

 

Kompenzačný príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne pozadu. Kompenzačný príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti.

 

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie kompenzačného príspevku, kompenzačný príspevok sa vypláca vo vyššej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie kompenzačného príspevku, kompenzačný príspevok sa vypláca v nižšej sume od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.

 Výplata kompenzačného príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na prešetrenie trvania nároku na kompenzačný príspevok.

Ak pominuli dôvody na zastavenie výplaty kompenzačného príspevku,

 

·        výplata kompenzačného príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom pominuli dôvody na zastavenie výplaty kompenzačného príspevku,

·       kompenzačný príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na kompenzačný príspevok za toto obdobie boli splnené.

 Kompenzačný príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa kompenzačný príspevok vyplatil,

 ·     ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce pre nárok na kompenzačný príspevok, 

·        ak sa kompenzačný príspevok vyplácal neprávom alebo

·        na žiadosť oprávnenej osoby.

 

Ak sa kompenzačný príspevok vyplácal vo vyššej sume, ako patril, suma kompenzačného príspevku sa zníži od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa kompenzačný príspevok vyplatil vo vyššej sume.

Nárok na vrátenie kompenzačného príspevku alebo jeho časti vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa vyplatil.

.

 

Oprávnená osoba je povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní zmeny skutočností rozhodujúcich pre nárok na kompenzačný príspevok.

Ak sa kompenzačný príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, oprávnená osoba je povinná kompenzačný príspevok alebo jeho časť vrátiť.

 

Nárok na kompenzačný príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

 

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk