Hlavné menu

Podmienky nároku

Podmienky nároku na kompenzačný príspevok baníkom:

· Ukončenie pracovného pomeru v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky v dôsledku uskutočňovania útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky

· Pracovný pomer trval najmenej tri roky

Nárok na kompenzačný príspevok nevzniká, ak je oprávnenej osobe priznaný :

· osobitný príspevok baníkom, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok,

· invalidný dôchodok, úrazová renta, invalidný výsluhový dôchodok, náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku, ak ich suma je rovnaká alebo vyššia ako suma kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého by mala oprávnená osoba nárok, ak by jej nebola priznaná táto dávka.

Nárok na kompenzačný príspevok vzniká najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk