Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Postup zverejnenia štátnozamestnaneckého miesta , ktoré obsadzujeme výberovým konaním .
Výberové konanie sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy, link: https:/slovensko.sk/VK .

Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca obsadzuje služobný úrad výberovým konaním

a) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov služobného úradu v služobnom úrade (ďalej len „užšie vnútorné výberové konanie“),
b) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov všetkých služobných úradov (ďalej len „širšie vnútorné výberové konanie“) alebo
c) zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby (ďalej len „vonkajšie výberové konanie“).
Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového konania. Ak nie je možné obsadiť štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca postupom podľa prvej vety, môže ho služobný úrad obsadiť na základe vonkajšieho výberového konania. Štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca sa môže obsadiť na základe vnútorného výberového konania alebo na základe vonkajšieho výberového konania.
V zmysle zákona o štátnej službe osobný úrad zabezpečuje zverejnenie štátnozamestnaneckého miesta najmenej 15 pracovných dní od realizácie výberového konania.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: zamestnanec podateľne

(osobný úrad, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sídlo organizácie: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava).
Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

- prijímanie a potvrdzovanie registratúrnych záznamov v DMS,
- triedenie registratúrnych záznamov podľa organizačných útvarov,
- vedenie evidencie doručených zásielok,
- vedenie evidencie doručených zásielok v registratúrnom systéme a informačnom systéme Dokument manažment systém /IS DMS/, priraďovanie čísiel registratúrnym záznamom,
- vedenie evidencie spojenej so zabezpečovaním odosielania zásielok,
- zodpovednosť za včasné predkladanie registratúrnych záznamov zo záznamovým číslom v registratúrnom systéme a v IS DMS a z podateľne na organizačné útvary,
- preberanie zásielok doručených kuriérom,
- plnenie úloh spojených so zabezpečovaním prístupu žiadateľov k informáciám v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými pokynmi ministerstva,
- zabezpečovanie doručenie zásielky na poštu a ústredie sociálnej poisťovne v prípade potreby,
- distribúcia dennej tlače na jednotlivé organizačné útvary,
- vzájomné zastupovanie počas neprítomnosti zamestnanca oddelenia správy na úseku podateľne,
- plnenie ďalších úloh podľa pokynov vedúceho zamestnanca v rámci dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve.

Kvalifikačný predpoklad:
- úplné stredoškolské vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť práce IS DMS je výhodou
Plat: platová trieda 2 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované doklady a prílohy:
- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť s  dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: zamestnanec podateľne“ .
Termín podávania žiadostí je od 16.7. do 30.7.2019

Predpokladaný nástup od 16.9.2019

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/20462121
E-mail: jana.hrickova@emplyment.gov.sk

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti