Hlavné menu

Potravinová a základná materiálna pomoc 2021-2027

V nadväznosti na Operačný program potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby realizovaný v programovom období 2014-2020 bol schválený národný projekt Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám (ďalej len "NP"), kód projektu 401408FFP9, Program Slovensko, financovaný z Európskeho sociálneho fondu plus. Tento NP prispeje ku kontinuálnemu zabezpečeniu potravinovej a základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Aktivity NP sa zameriavajú na cieľovú skupinu, ktorú tvoria najodkázanejšie osoby a rodiny s nezaopatrenými deťmi poberajúce pomoc v hmotnej núdzi; osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii; ľudia bez prístrešia a iné odkázané osoby (napr. utečenci, ľudia postihnutí krízovou situáciou). Projekt sa realizuje na celom území Slovenska. Merateľné ukazovatele sú zacielené na celkovú peňažnú hodnotu distribuovaných potravín a tovaru. Cieľom projektu je zabezpečiť pomoc a podporu skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou a potravinovou depriváciou vrátane detí a zmierniť extrémne formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovstvo, chudoba detí a potravinová a materiálna deprivácia. Napĺňanie cieľa bude dosiahnuté realizáciou aktivít ako sú distribúcia potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, poskytovanie teplého jedla, či distribúcia základnej materiálnej pomoci osobám bez prístrešia. Touto konkrétnou formou sa bude pomáhať ľuďom či domácnostiam, ktoré sa nachádzajú v náročnej sociálnej situácii. Prostredníctvom sprievodných opatrení (napríklad sociálne poradenstvo a iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií), ktoré budú dopĺňať potravinovú a/alebo materiálnu pomoc, sa prispeje k sociálnej reintegrácii najodkázanejších osôb.

Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity “Zabezpečenie potravinovej, materiálnej pomoci a teplého jedla so sprievodnými opatreniami”, ktorú tvoria 4 Podaktivity:

  1. Zabezpečenie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie;
  2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie;
  3. Zabezpečenie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie;
  4. Zabezpečenie základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie.

Dĺžka realizácie NP: 60 mesiacov (11/2023 - 10/2028)

Celkový rozpočet NP: 63 525 556,00 EUR

Financovanie NP zo strany EÚ: 57 173 000,40 EUR

Dokumenty na stiahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk