Hlavné menu

Podaktivita 4

V rámci Podaktivity 4 Zabezpečenie základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie bude poskytovaná bezplatná priama pomoc osobám cieľovej skupiny vo forme základnej materiálnej pomoci prostredníctvom spolupracujúcich organizácií spolu so sprievodnými opatreniami, najmä sociálne poradenstvo, resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií a na obmedzenie, prípadne odstraňovanie ich negatívnych návykov a vplyvov alebo správania sa.

Cieľ: Poskytovanie bezplatnej priamej základnej materiálnej pomoci so sprievodnými opatreniami cieľovým skupinám prostredníctvom spolupracujúcej organizácie.

Cieľová skupina: Ľudia bez prístrešia, pričom sa neskúma ich pôvod, pobyt, ani základné identifikačné údaje s dôrazom predchádzať akejkoľvek stigmatizácii.

Dĺžka realizácie NP: 60 mesiacov (11/2023 - 10/2028)

Výška finančných prostriedkov určených na Podaktivitu 4: 1 675 800,00 EUR

Predpokladaný dátum zverejnenia výzvy: 3Q 2024

Spôsob realizácie Podaktivity 4: Prijímateľ vyhlási časovo otvorenú výzvu na spoluprácu. Spolupracujúce organizácie (ďalej len "SO") budú vyberané na základe kritérií výberu SO. Výzva bude uverejnená na tejto internetovej stránke spolu s návrhom zmluvy o spoluprácu. SO zašlú vyplnenú prihlášku. Prijímateľ uskutoční na základe uvedených kritérií výber SO, s ktorými uzavrie Zmluvu o spolupráci max. do ukončenia doby oprávnenosti výdavkov, prípadne do vyčerpania oprávnených finančných prostriedkov alokovaných pre Podaktivitu 4. Na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci môže SO distribuovať základnú materiálnu pomoc v priebehu celého kalendárneho roka, prípadne len počas ňou zvoleného obdobia (napríklad počas zimných mesiacov, počas letných mesiacov v priestoroch ním určených, priamo na verejnom priestranstve alebo u cieľovej skupiny). SO nahlási Prijímateľovi niekoľkokrát ročne (min 1-krát ročne, max. 4-krát ročne) požiadavku na zabezpečenie obstarania a dodania základných materiálnych potrieb z dostupného zoznamu týchto potrieb (napríklad spodné prádlo, čiapky, rukavice, ponožky, spacáky, termo oblečenie, deky a pod.). Základná materiálna pomoc bude vybraná Prijímateľom na základe objektívnych kritérií vychádzajúcich z potrieb najodkázanejších osôb v spolupráci s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti pomoci a podpory skupinám obyvateľov postihnutých materiálnou depriváciou. Prijímateľ v súlade s postupmi verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy zabezpečí dodávanie základných materiálnych potrieb pre cieľovú skupinu podľa aktuálnych potrieb cieľovej skupiny, ktoré nahlási SO. Dodávateľ dodá základnú materiálnu pomoc priamo SO. Po dodaní materiálnej pomoci SO dodávateľom Prijímateľ vykoná úhradu vo výške 7 % z hodnoty materiálnej pomoci na pokrytie administratívnych nákladov po predložení faktúry od dodávateľa spolu s preberacími/dodacími protokolmi. SO distribuuje pomoc bezplatne, pričom najvhodnejšie miesto, formu a spôsob distribúcie pomoci zvolí SO s ohľadom na špecifické potreby cieľovej skupiny tak, aby bolo rešpektované ich súkromie a neboli stigmatizovaní. Identifikáciu cieľovej skupiny bude vykonávať SO. SO súčasne spolu s distribuovanou základnou materiálnou pomocou poskytne aj sprievodné opatrenia, najmä sociálne poradenstvo, resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií a na obmedzenie, prípadne odstraňovanie ich negatívnych návykov a vplyvov alebo správania sa (napr. pomoc a poradenstvo pri hľadaní zamestnania, bývania, pomoc pri napísaní životopisu, poskytovanie informácií o možnostiach finančnej pomoci a podpory, poradenstvo v rámci hygienickej osvety, budovania hygienických návykov, informácie o miestach, kde im môže poskytnutá iná potrebná pomoc alebo poradenstvo, osveta zameraná na prevenciu proti šíreniu infekčných ochorení (napr. hepatitída) a i.). Sprievodné opatrenia bude poskytovať kvalifikovaný pracovník SO alebo s ňou spolupracujúcej organizácie, ktorý zvolí najvhodnejšiu metódu, techniku a postup podľa potrieb cieľovej skupiny. Po výkone sprievodných opatrení a distribúcii základnej materiálnej pomoci Prijímateľ realizuje úhradu vo výške 7 % z hodnoty materiálnej pomoci za sprievodné opatrenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk