Hlavné menu

Sociálna ekonomika

Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať a považovať za súčasť ekonomiky, ktorá je riadená solidaritou, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych cieľov, kde v mnohých prípadoch sleduje spoločenské ciele. Sociálnu ekonomiku v základnom ponímaní možno vyjadriť ako nástroj modernizácie sociálneho štátu a jeho partnera. Sociálna ekonomika sa spája predovšetkým s cieľmi ako je podpora zvyšovania zamestnanosti a sociálnej súdržnosti a rozvoja sociálnych služieb, ktoré sa vyskytujú najmä v dvoch hlavných oblastiach verejnej politiky: sociálne a pracovné začlenenie, ako aj miestny rozvoj a tvorba pracovných miest. Sociálna ekonomika ako spoločensky prospešná oblasť pri riešení sociálnych problémov a nezamestnanosti si v mnohých krajinách EÚ upevňuje svoje postavenie v tradičných sektoroch, ako napríklad poľnohospodárstvo, služby, sociálne služby, maloobchod, tradičné remeslá, ale i v bankovníctve a poisťovníctve.

Veľkým problémom a bariérou rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku bola nekompletná legislatíva a štatistika tretieho sektora, dobrovoľníctva a sociálneho podnikania, čo spôsobilo, že v našej spoločnosti nebola dostatočne docenená a zvýraznená. Okrem toho absentoval systém finančnej pomoci na podporu aktivít sociálnej ekonomiky. Informovanosť o sociálnej ekonomike a jej nástrojoch, podpora výskumu a výmeny dobrej praxe neboli na postačujúcej úrovni.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13.3.2018 schválila Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý vytvára komplexnú úpravu sektora sociálnej ekonomiky všeobecne a sociálnych podnikov zvlášť. Zákon je inšpirovaný viacerými zahraničnými predpismi a prispôsobený na podmienky a pomery v Slovenskej republike.

Od 1.1.2023 nadobúda účinnosť novelizácia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Znenie zákona č. 494/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/494/20230101

Podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov

1) Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku

Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi v súlade s ustanovením § 6 zákona, ktorý

a) spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, a ak žiada o priznanie štatútu
1. registrovaného integračného sociálneho podniku (ďalej len „integračný podnik“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 12 ods. 1 a 2,
2. registrovaného sociálneho podniku bývania (ďalej len „sociálny podnik bývania“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 13 ods. 1 až 4,
3. všeobecného registrovaného sociálneho podniku, dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ', ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku,

b) má zriadený poradný výbor podľa § 9 alebo uplatňuje demokratickú správu podľa § 10,

c) má základný dokument, ktorý obsahuje
1. opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b),
2. spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,
3. predmet hospodárskej činnosti,
4. opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ' vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu,
5. záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia hlavný cieľ',
6. opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9 alebo uplatňovaním demokratickej správy podľa § 10,

d) má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“),

e) je dôveryhodný,

f) má vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vo vzťahu
k činnosti, ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti; u žiadateľa, ktorý je novým podnikom, a u žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety projekt činnosti obsahuje aj kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov najmenej na tri hospodárske roky,

g) je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

h) ak žiada o priznanie štatútu integračného podniku, má najmenej dvoch zamestnancov
v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času
,
1.ktorí nie sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti, ak ide o žiadateľa, ktorý je obchodnou spoločnosťou, alebo
2.ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,

i) nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

j) nemá nedoplatky na dani v Slovenskej republike, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

k) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku,

l) nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,

m) nemal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.
U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. c), d), g), i) až l) zisťuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) z úradnej povinnosti; to sa nevzťahuje na podmienku podľa odseku 1 písm. c), ak ide o žiadateľa, ktorý nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. e) a m) u všetkých žiadateľov.

Základným dokumentom podľa odseku 1 písm. c)
a) občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy,
b) neziskovej organizácie je štatút,
c) nadácie je nadačná listina,
d) verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,
e) jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy,
f) fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom, a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania naúzemí iného členského štátu, je iný dokument.
Za dôveryhodného sa na účely § 6 ods. 1 písm. e) nepovažuje ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti registrovaného sociálneho podniku čestne a svedomito plniť povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
Za bezúhonného sa na účely § 6 ods. 1 písm. g) nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

 

2) Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa začína na žiadosť. Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“) musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a určenie registrovaného sociálneho podniku podľa § 11, o ktorého priznanie štatútu žiadateľ žiada. Žiadosť o štatút sa podáva na formulári určenom ministerstvom práce a doručuje sa spolu s prílohami na adresu :

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ing. Ingrid Ujváriová
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
Prílohou k žiadosti o štatút


Prílohou k žiadosti o štatút sú
a)údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu
súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b) je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý
1. nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
2. má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu,
c) je projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku,
d)doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. d), g), i) až l), ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide
o fyzickú osobu, na území iného členského štátu; ak iný členský štát také doklady nevydáva, je možné ich nahradiť čestným vyhlásením.
Prílohou k žiadosti o štatút môže byť osvedčenie podľa § 26 ods. 7; ak je osvedčenie predložené spolu so žiadosťou o štatút, podmienka dôveryhodnosti žiadateľa sa považuje za splnenú, ak nie je preukázaný opak.

V konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe
a) overenia splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1,
b) posúdenia predložených dokumentov,
c) prihliadnutia na osvedčenie podľa odseku 2, ak bolo predložené.

Ak žiadateľ splní podmienky podľa § 6 ods. 1, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného sociálneho podniku.

Táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje. Štatút registrovaného sociálneho podniku sa priznáva bez časového obmedzenia. Ministerstvo práce doručí registrovanému sociálnemu podniku osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku. Z osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku musí vyplývať, ktorú spoločensky prospešnú službu registrovaný sociálny podnik poskytuje.
Žiadateľovi, ktorý je novým podnikom, ministerstvo práce prizná štatút registrovaného sociálneho podniku aj bez splnenia podmienok podľa § 6 ods. písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, písm. b)h). Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku podľa prvej vety, je povinný preukázať ministerstvu práce splnenie podmienok podľa § 6 ods. písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, písm. b)h)do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu, a podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. d)do 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu. Podľa prvej vety sa môže postupovať, aj ak ide o iného žiadateľa, ak na tento postup existujú dôvody hodné osobitného zreteľa; pri postupe podľa prvej vety sa na žiadateľa vzťahuje povinnosť podľa druhej vety.

Registrovaný sociálny podnik je povinný spĺňať podmienky podľa § 6 ods. 1 počas trvania platnosti štatútu registrovaného sociálneho podniku; táto povinnosť sa nevzťahuje na podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. i)j) počas troch mesiacov odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie príslušného nedoplatku registrovanému sociálnemu podniku, a na registrovaný sociálny podnik podľa odseku 5 počas 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienky podľa § 6 ods. písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, písm. b)h), a počas 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. d). Registrovaný sociálny podnik je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností súvisiacich s plnením podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) do 10 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.

Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“.

Bezplatné konzultácie a kontrolu žiadostí o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a ich príloh poskytujeme prostredníctvom Regionálnych centier NP Inštitút sociálnej ekonomiky.

Odporúčame Vám preto, aby ste sa pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku obrátili na najbližšiu pobočku Regionálneho centra sociálnej ekonomiky, kde Vám zamestnanci  BEZPLATNE skontrolujú splnenie podmienok podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky nájdete tu: https://socialnaekonomika.sk/category/regionalne-centra-se/

Odbor sociálnej ekonomiky MPSRV SR upozorňuje na zmenu metodického usmernenia „Štruktúra podnikateľského plánu“ (najmä v časti týkajúcej sa finančného plánu) s účinnosťou od 1.1.2023.

Pre žiadosti o štatút RSP podané do 31.3.2023 sa bude akceptovať verzia finančného plánu - tabuľka ekonomických informácií podľa metodického usmernenia platného do 31.12.2022.

Pre žiadosti podané od 1.4.2023 platí vzor finančného plánu podľa nového metodického usmernenia. 

 

Názov Veľkosť Dátum
a-s-vzorove-stanovy_integracny-podnik-vseobecny-podnik.pdf a-s-vzorove-stanovy_integracny-podnik-vseobecny-podnik.pdf 738,17 kB 20.04.2023 14:26:34
a-s-vzorove-stanovy_integracny-podnik.pdf a-s-vzorove-stanovy_integracny-podnik.pdf 548,92 kB 20.04.2023 14:26:35
a-s-vzorove-stanovy_socialny-podnik-byvania.pdf a-s-vzorove-stanovy_socialny-podnik-byvania.pdf 726,99 kB 20.04.2023 14:26:32
druzstvo_vzorove-stanovy_integracny-podnik-vseobecny-podnik.pdf druzstvo_vzorove-stanovy_integracny-podnik-vseobecny-podnik.pdf 366,21 kB 20.04.2023 14:26:36
druzstvo_vzorove-stanovy_integracny-podnik.pdf druzstvo_vzorove-stanovy_integracny-podnik.pdf 358,21 kB 20.04.2023 14:26:34
druzstvo_vzorove-stanovy_socialny-podnik-byvania.pdf druzstvo_vzorove-stanovy_socialny-podnik-byvania.pdf 361,5 kB 20.04.2023 14:26:34
f-o-podnikatel_vzorove-cestne-vyhlasenie_odporucanie.pdf f-o-podnikatel_vzorove-cestne-vyhlasenie_odporucanie.pdf 534,08 kB 20.04.2023 14:26:30
j-s-a-vzorove-stanovy_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf j-s-a-vzorove-stanovy_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf 567,3 kB 20.04.2023 14:26:33
k-s-vzorova-spolocenska-zmluva_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf k-s-vzorova-spolocenska-zmluva_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf 530,39 kB 20.04.2023 14:26:32
n-o-vzorovy-statut-n-o-integracny-podnik.pdf n-o-vzorovy-statut-n-o-integracny-podnik.pdf 529,96 kB 20.04.2023 14:26:34
n-o-vzorovy-statut-n-o-integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf n-o-vzorovy-statut-n-o-integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf 542,42 kB 20.04.2023 14:26:33
nadacia_vzorova-nadacna-listina_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf nadacia_vzorova-nadacna-listina_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf 550,34 kB 20.04.2023 14:26:31
o-z-vzorove-stanovy_integracny-podnik.pdf o-z-vzorove-stanovy_integracny-podnik.pdf 579,23 kB 20.04.2023 14:26:35
o-z-vzorove-stanovy_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf o-z-vzorove-stanovy_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf 589,5 kB 20.04.2023 14:26:33
s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_integracny-podnik-vseobecny-podnik.pdf s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_integracny-podnik-vseobecny-podnik.pdf 360,6 kB 20.04.2023 14:26:35
s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_integracny-podnik.pdf s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_integracny-podnik.pdf 353,53 kB 20.04.2023 14:26:32
s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_obecny-integracny-socialny-podnik.pdf s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_obecny-integracny-socialny-podnik.pdf 354,26 kB 20.04.2023 14:26:35
s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_socialny-podnik-byvania.pdf s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_socialny-podnik-byvania.pdf 527,2 kB 20.04.2023 14:26:36
ucelove-zariadenie-cirkvi-odporucanie-k-stanovam_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf ucelove-zariadenie-cirkvi-odporucanie-k-stanovam_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf 276,23 kB 20.04.2023 14:26:35
v-o-s-vzorova-spolocenska-zmluva_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf v-o-s-vzorova-spolocenska-zmluva_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf 524,14 kB 20.04.2023 14:26:32

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 09. apríla 2020 priznalo postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky subjektu ASOCIÁCIA SUBJEKTOV SOCIÁLNEJ EKONOMIKY, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 52 83 47 60, Trieda SNP 1504/27, 974 01 Banská Bystrica, kontakt +421 905 139 573, www.asseslovakia.sk.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov dňa 23. júla 2020 priznalo postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky subjektu Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, občianske združenie, IČO 53 06 49 09, Čierny chodník 10193/29, 831 07  Bratislava – Vajnory, kontakt kancelaria@ases-slovensko.sk, web http://www.ases-slovensko.sk/poslanie-a-ciele/.

 

 

2019

Žiadosť o distribúciu servisných poukážok:


Žiadosť o odkúpenie prijatých servisných poukážok:

 • Žiadosť o odkúpenie prijatých servisných poukážok - .docx, odt
 • Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis - .docx, .rtf
 • Evidenčný list použitých servisných poukážok ružovej farby (.xlsx, .ods)
 • Evidenčný list použitých servisných poukážok modrej farby (.xlsx, .ods)

 

 • Žiadosť o prevzatie nepredaných  servisných poukážok (.docx, .odt)
 • Žiadosť o spätný výkup predaných nepoužitých servisných poukážok (.docx, .odt

 


Schéma DM – 4/2021 (.PDF)  – schéma pomoci de minimis na podporu registrovaných sociálnych podnikov poskytujúcich služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby prostredníctvom servisných poukážok, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 26.02.2021.

Schéma je uverejnená na adrese
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2533

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – úradné hodiny:

Pondelok:  8:00 – 15:00
Utorok:      8:00 – 15:00
Streda:       8:00 – 17:00
Štvrtok:      8:00 – 15:00
Piatok:       8:00 – 14:00

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – kontakty:

Banská Bystrica            
Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Elena Krajčiová, manažérka RC SE
Telefón: +421 918 959 053
E-mail: elena.krajciova@ia.gov.sk

Ing. Petronela Jagnešáková
koordinátorka RC SE
Telefón +421 915 721 215
E-mail: petronela.jagnesakova@ia.gov.sk

Mgr. Sofia Sihelská
koordinátorka RC SE
Telefón +421 917 493 267
E-mail: sofia.sihelska@ia.gov.sk

Bc. Lucia Valent
koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 689 092
E-mail: lucia.valent@ia.gov.sk

Košice              
Adresa: Krivá 21, 040 01 Košice

Ing. Adam Šepetka, manažér RC SE
Telefón: +421 917 991 226
E-mail: adam.sepetka@ia.gov.sk

Mgr. Ľuboš Kužilla, koordinátor RC SE
Telefón: +421 918 591 202
E-mail: lubos.kuzilla@ia.gov.sk

Mgr. Anežka Kuchtová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 067
E-mail: anezka.kuchtova@ia.gov.sk

Ing. Nicol Kovaľová
koordinátorka RC SE
Telefón +421 915 916 172
E-mail: nicol.kovalova@ia.gov.sk

Prešov              
Adresa: Levočská 3, 080 01 Prešov
 
Mgr. Nataša Milistenferová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 288
E-mail: natasa.milistenferova@ia.gov.sk

PhDr. Zdenka Hudáková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 289
E-mail: zdenka.hudakova@ia.gov.sk

PhDr. Lenka Kurhajcová PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 237
E-mail: lenka.kurhajcova@ia.gov.sk

Mgr. Martina Drobňáková PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 258
E-mail: martina.drobnakova@ia.gov.sk

Nitra             
Adresa: Svätoplukovo námestie B1, 949 01 Nitra

PhDr. Peter Marko, manažér RC SE
Telefón: +421 908 677 162
E-mail: peter.marko@ia.gov.sk
 
Mgr. Iveta Ďuricová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 260
E-mail: iveta.duricova@ia.gov.sk

Mgr. Miroslav Černay, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 242
E-mail: miroslav.cernay@ia.gov.sk

Žilina             
Adresa: Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina
 
PhDr. Ľubica Lövingerová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 291
E-mail: lubica.lovingerova@ia.gov.sk

Mgr. Patricia Beníčková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 298
E-mail: patricia.benickova@ia.gov.sk

Ing. Jana Plačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 209
E-mail: jana.plackova@ia.gov.sk

Ing. Alexandra Mikulová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 625 235
E-mail: alexandra.mikulova@ia.gov.sk

Trenčín             
Adresa: Jesenského 6431, 911 01 Trenčín
 
Mgr. Marcela Beníčková, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 691 094
E-mail: marcela.benickova@ia.gov.sk

Ing. Dagmar Lukačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 315
E-mail: dagmar.lukackova@ia.gov.sk

Ing. Michala Srvátková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 206
E-mail: michala.srvatkova@ia.gov.sk

Ing. Eva Foltánová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 689 075
E-mail: eva.foltanova@ia.gov.sk

Trnava             
Adresa: Vajanského 617/22, 917 01 Trnava

Mgr. Silvia Hamerlíková
manažérka RC SE
Telefón: +421 908 588 872
E-mail: silvia.hamerlikova@ia.gov.sk

Mgr. Ivana Holčeková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 213
E-mail: ivana.holcekova@ia.gov.sk

Mgr. Barbora Štibraná
koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 077
E-mail: barbora.stibrana@ia.gov.sk

Bratislava             
Adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Mgr. Mária Kalmárová, manažérka RC SE
Telefón: +421 917 991 221
E-mail: maria.kalmarova@ia.gov.sk

Ing. Jana Mifkovičová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 675 946
E-mail: jana.mifkovicova@ia.gov.sk
 

Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje projekt Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach. Projekt SOCENT SPA má za cieľ podporiť medziregionálnu spoluprácu medzi šiestimi verejnými/súkromnými subjektmi z Fínska (projektový region Laponsko), Nemecka (región Brandenbursko), Slovenska (projektový región Gemer) a Španielska (region Kastília a León) s cieľom zlepšiť účinnosť regionálnych politík aktívne podporovať viditeľnosť, inkubáciu a akceleráciu sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach ako hnacej sily regionálnej konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu. Demografické trendy predstavujú podstatnú výzvu najmä v riedko osídlených oblastiach. Sociálne inovácie môžu v tomto smere fungovať ako účinné protiopatrenia zamerané na podporu zamestnanosti a konkurencie schopnosti, keďže takýto zdroj inovatívnych prístupov k riešeniu spoločenských výziev prostredníctvom mobilizácie občianskej spoločnosti v prospech ďalšieho inkluzívneho sociálno-ekonomického rozvoja môže priniesť reálnu zmenu. Sociálne podniky okrem toho, že účinne podporujú miestny rozvoj a prispievajú k vyrovnávaniu veľkých sociálno-ekonomických nerovnováh, majú aj zásadný vplyv na stabilizáciu populácie v riedko osídlených oblastiach. Aj keď miera podpory pre sociálne podniky má svoje obmedzenia, ich budúce postavenie a význam môžu ovplyvniť a podporiť politici nastavením správneho právneho rámca. A tak, s cieľom posilniť vplyv sociálnych podnikov a konkurencie schopnosť a súčasne berúc do úvahy špecifické podmienky riedko osídlených oblastí, je medziregionálna výmena poznatkov a úspešných skúseností / osvedčených postupov zásadná. Prostredníctvom seminárov, návštev na mieste a stretnutí so zainteresovanými stranami bude integrovaným spôsobom prebiehať komplexný proces učenia založený na identifikácii, analýze a transfere postupov. Na tomto základe budú následne spracované akčné plány zamerané na integráciu podporných schém sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach do príslušných politík. Pre dosiahnutie stanovených cieľov kľúčovú úlohu bude zohrávať systematická komunikácia medzi všetkými aktérmi.

Hlavnými výsledkami bude lepšie povedomie politických a verejných predstaviteľov o sociálnych podnikoch ako hybnej sile inkluzívneho rastu a ich lepšia spôsobilosť definovať a riešiť potreby sociálnych podnikov v príslušných politikách a finančných nástrojoch podporujúcich tvorbu priaznivého prostredia v prospech rozvoja sociálnych podnikov. Trvanie: Január 2017 – Jún 2021 Donor: Projekt finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja – ERDF

Vzájomná výmena skúseností:


Výstupy z projektu

 

Aktuálne k téme sociálne poľnohospodárstvo

Banskobystrický kraj vyhlásil a zverejnil na svojich stránkach výzvu, ktorá oslovuje farmárov a poľnohospodárov v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. Výzva môže byť zaujímavá pre farmárov a poľnohospodárov, ktorí majú záujem založiť sociálny podnik a stať sa dodávateľom organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti BBSK v rámci dodávania potravín uvedených vo výzve FARMÁR.


Partneri:

 • Generálne riaditeľstvo pre sociálnu ekonomiku a samozamestnanie – Regionálna vláda Kastílie a Leónu (Španielsko)
 • Social Impact (Nemecko)
 • NGOD Cives Mundi (Španielsko)
 • Laplandská Univerzita aplikovaných vied (Fínsko)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Slovensko)
 • Nezisková organizácia EPIC (Slovensko)

 

https://www.epic-org.eu/socialne-podnikanie-v-riedko-osidlenych-oblastiach/

https://www.interregeurope.eu/socentspas/

Európska Únia pracuje na znižovaní rozdielov vo vývoji, raste a kvalite života medzi európskymi regiónmi prostredníctvom svojej politiky súdržnosti. Podporuje opatrenia, ktorých cieľom je vytvoriť inovatívnejšie, udržateľnejšie a inkluzívnejšie európske územie. Ide o politickú agendu EÚ, ktorá sa volá Stratégia Európa 2020. Zatiaľ čo veľká väčšina finančných prostriedkov určených na znižovanie týchto rozdielov je riadená na národnej úrovni, EÚ a členské štáty veria, že regionálny rozvoj možno zlepšiť prostredníctvom spolupráce naprieč hranicami.

Program INTERREG EUROPE, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), je navrhnutý tak, aby podporoval vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje verejným orgánom v celej Európe vymieňať si skúsenosti a názory na spôsob fungovania verejných politík, a tým nájsť riešenia na zlepšenie svojich stratégií pre svojich vlastných občanov.

Adresa na doručenie žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sekcia práce, Odbor sociálnej ekonomiky
Ing. Ingrid Ujváriová - riaditeľka odboru
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok:

Ing. Jana Halgašová
e-mail: jana.halgasova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 3222

Mgr. Tatiana Hinerová
e-mail: tatiana.hinerova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 3219

Mgr. Marko Hološko
e-mail: marko.holosko@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 3268

Mgr. Kristína Petrovičová
e-mail: kristina.petrovicova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 3228

Mgr. Martina Všelková
e-mail: martina.vselkova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 3278

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk