Hlavné menu

Sociálna ekonomika

Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať a považovať za súčasť ekonomiky, ktorá je riadená solidaritou, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych cieľov, kde v mnohých prípadoch sleduje spoločenské ciele. Sociálnu ekonomiku v základnom ponímaní možno vyjadriť ako nástroj modernizácie sociálneho štátu a jeho partnera. Sociálna ekonomika sa spája predovšetkým s cieľmi ako je podpora zvyšovania zamestnanosti a sociálnej súdržnosti a rozvoja sociálnych služieb, ktoré sa vyskytujú najmä v dvoch hlavných oblastiach verejnej politiky: sociálne a pracovné začlenenie, ako aj miestny rozvoj a tvorba pracovných miest. Sociálna ekonomika ako spoločensky prospešná oblasť pri riešení sociálnych problémov a nezamestnanosti si v mnohých krajinách EÚ upevňuje svoje postavenie v tradičných sektoroch, ako napríklad poľnohospodárstvo, služby, sociálne služby, maloobchod, tradičné remeslá, ale i v bankovníctve a poisťovníctve.

Veľkým problémom a bariérou rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku bola nekompletná legislatíva a štatistika tretieho sektora, dobrovoľníctva a sociálneho podnikania, čo spôsobilo, že v našej spoločnosti nebola dostatočne docenená a zvýraznená. Okrem toho absentoval systém finančnej pomoci na podporu aktivít sociálnej ekonomiky. Informovanosť o sociálnej ekonomike a jej nástrojoch, podpora výskumu a výmeny dobrej praxe neboli na postačujúcej úrovni.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13.3.2018 schválila Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý vytvára komplexnú úpravu sektora sociálnej ekonomiky všeobecne a sociálnych podnikov zvlášť. Zákon je inšpirovaný viacerými zahraničnými predpismi a prispôsobený na podmienky a pomery v Slovenskej republike.

podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku

Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi v súlade s ustanovením § 6 zákona, ktorý

a) spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, a ak žiada o priznanie štatútu
1. registrovaného integračného sociálneho podniku (ďalej len „integračný podnik“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 12 ods. 1 a 2,
2. registrovaného sociálneho podniku bývania (ďalej len „sociálny podnik bývania“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 13 ods. 1 až 3,
3. iného registrovaného sociálneho podniku, dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ', ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku,b) má zriadený poradný výbor podľa § 9 alebo uplatňuje demokratickú správu podľa § 10,

c) má základný dokument, ktorý obsahuje

1. opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b),
2. spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,
3. predmet hospodárskej činnosti,
4. opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ' vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu,
5. záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia hlavný cieľ',
6. opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9 alebo uplatňovaním demokratickej správy podľa § 10,
7. opis spôsobu, akým sú splnené podmienky podľa písmena h),

d) má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“),

e) je dôveryhodný,

f) má vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov, ak ide o žiadateľa, ktorý existuje alebo vykonáva aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky najdlhšie jeden rok (ďalej len „začínajúci podnik“), alebo o žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety,

g) je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

h) dodržiava vo svojej vnútornej organizácii a činnosti podmienky podľa

1. § 221 ods. 3,§ 222, 223, 235, 244, 245, 252 a 253 Obchodného zákonníka, ak ide o občianske združenie,

2. § 67, 105, 106, 108 až 124 a 136 Obchodného zákonníka, ak ide o nadáciu, neziskovú organizáciou alebo účelové zariadenie cirkvi,

i) nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

j) nemá nedoplatky na dani v Slovenskej republike, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

k) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku,

l) nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,

m) nemal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.

U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. c), d), g), i) až 1) zisťuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) z úradnej povinnosti; to sa nevzťahuje na podmienku podľa odseku 1 písm. c), ak ide o žiadateľa, ktorý nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom. Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce sú povinní do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. i) a k).

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa § 7 ods. 1 písm. a) ministerstvo práce bezodkladne zašle elektronickou formou Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. e) a m) u všetkých žiadateľov

Základným dokumentom podľa § 6 ods. 1 písm. c)
a) občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy,
b) neziskovej organizácie je štatút,
c) nadácie je nadačná listina,
d) verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva,
e) jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy,
f) fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom, a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu, je iný dokument.

 

Za dôveryhodného sa na účely § 6 ods. 1 písm. e) nepovažuje ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti registrovaného sociálneho podniku čestne a svedomito plniť povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

Za bezúhonného sa na účely § 6 ods. 1 písm. g) nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

2) Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa podľa ustanovenia § 7 zákona, začína na žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“), ktorá musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa podľa predtlače s určením registrovaného sociálneho podniku podľa § 11, o ktorého priznanie štatútu žiadateľ' žiada. 
Žiadosť o štatút sa podáva na formulári určenom ministerstvom práce a doručuje sa spolu s prílohami na adresu :

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ing. Ingrid Ujváriová

Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
Prílohou k žiadosti o štatút

 

a) sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu o registri trestov a súhlas s ich spracovaním,

b) je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý

1. nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
2. má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu, 

c) je projekt činnosti(podnikateľský plán) registrovaného sociálneho podniku, ak ide o žiadateľa, ktorý je začínajúcim podnikom, alebo o žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety,

d) sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. d), g), i) až 1), ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu; ak iný členský štát také doklady nevydáva, je možné ich nahradiťčestným vyhlásením.

 

Prílohou k žiadosti o štatút môže byť osvedčenie podľa § 26 ods. 7; ak je osvedčenie predložené spolu so žiadosťou o štatút, podmienka dôveryhodnosti žiadateľa sa považuje za splnenú, ak nie je preukázaný opak.
V konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe 
a) overenia splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1,
b) posúdenia predložených dokumentov,
c) prihliadnutia na osvedčenie podľa odseku 2, ak bolo predložené.

Ak žiadateľ' splní podmienky podľa § 6 ods. 1 zákona, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného sociálneho podniku.

 

Táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje
Ministerstvo práce doručí registrovanému sociálnemu podniku osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku.
Štatút registrovaného sociálneho podniku sa priznáva bez časového obmedzenia.

 

 

 

Žiadosť o distribúciu servisných poukážok:


Žiadosť o odkúpenie prijatých servisných poukážok:

 • Žiadosť o odkúpenie prijatých servisných poukážok - .docx, .rtf
 • Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis - .docx, .rtf
 • Evidenčný list použitých servisných poukážok ružovej farby (.xlsx, .ods)
 • Evidenčný list použitých servisných poukážok modrej farby (.xlsx, .ods)


Schéma DM – 12/2019 (.PDF)  – schéma pomoci de minimis na podporu registrovaných sociálnych podnikov poskytujúcich služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby prostredníctvom servisných poukážok, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 03.10.2019.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – úradné hodiny:

Pondelok:  8:00 – 15:00
Utorok:      8:00 – 15:00
Streda:       8:00 – 17:00
Štvrtok:      8:00 – 15:00
Piatok:       8:00 – 14:00

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – kontakty:

Banská Bystrica            
Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Ján Baláž, manažér RC SE
Telefón: +421 915 916 169
E-mail: jan.balaz@ia.gov.sk

Mgr. Elena Krajčiová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 053
E-mail: elena.krajciova@ia.gov.sk

Mgr. Lívia Adamová, koordinátorka RC SE
Telefón +421 918 421 475
E-mail: livia.adamova@ia.gov.sk

Košice              
Adresa: Krivá 21, 040 01 Košice

Ing. Adam Šepetka, manažér RC SE
Telefón: +421 917 991 226
E-mail: adam.sepetka@ia.gov.sk
Ing. Ľuboš Kužilla, koordinátor RC SE
Telefón: +421 918 591 202
E-mail: lubos.kuzilla@ia.gov.sk

Mgr. Anežka Kuchtová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 067
E-mail: anezka.kuchtova@ia.gov.sk

Mgr. Radko Tokár, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 238
E-mail: radko.tokar@ia.gov.sk

Prešov              
Adresa: Levočská 3, 080 01 Prešov
 
Mgr. Nataša Milistenferová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 288
E-mail: natasa.milistenferova@ia.gov.sk

PhDr. Zdenka Hudáková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 289
E-mail: zdenka.hudakova@ia.gov.sk

PhDr. Lenka Kurhajcová PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 237
E-mail: lenka.kurhajcova@ia.gov.sk

Mgr. Martina Drobňáková PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 258
E-mail: martina.drobnakova@ia.gov.sk

Nitra             
Adresa: Svätoplukovo námestie B1, 949 01 Nitra
 
Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka RC SE
Telefón: +421 917 991 260
E-mail: iveta.duricova@ia.gov.sk

Mgr. Artur Bekmatov PhD., koordinátor RC SE
Telefón: +421 905 315 847
E-mail: artur.bekmatov@ia.gov.sk

Mgr. Miroslav Černay, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 242
E-mail: miroslav.cernay@ia.gov.sk

Mgr. Martina Jarošová Gašparová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 077
E-mail: martina.jarosovagasparova@ia.gov.sk

Žilina             
Adresa: Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina
 
PhDr. Ľubica Lövingerová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 291
E-mail: lubica.lovingerova@ia.gov.sk

Mgr. Patricia Beníčková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 298
E-mail: patricia.benickova@ia.gov.sk

Ing. Jana Plačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 209
E-mail: jana.plackova@ia.gov.sk

Ing. Alexandra Mikulová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 625 235
E-mail: alexandra.mikulova@ia.gov.sk

Trenčín             
Adresa: Jesenského 6431, 911 01 Trenčín
 
Mgr. Marcela Beníčková, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 691 094
E-mail: marcela.benickova@ia.gov.sk

Ing. Dagmar Lukačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 315
E-mail: dagmar.lukackova@ia.gov.sk

Ing. Michala Srvátková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 206
E-mail: michala.srvatkova@ia.gov.sk

Ing. Eva Foltánová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 689 075
E-mail: eva.foltanova@ia.gov.sk

Trnava             
Adresa: Vajanského 617/22, 917 01 Trnava
 
Mgr. Katarína Farkašová, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 677 162
E-mail: katarina.farkasova@ia.gov.sk

Mgr. Anna Zapalová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 213
E-mail: anna.zapalova@ia.gov.sk

Ing. Terézia Vančová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 229
E-mail: terezia.vancova@ia.gov.sk

Mgr. Katarína Mišudíková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 588 872
E-mail: katarina.misudikova@ia.gov.sk

Bratislava             
Adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Mgr. Veronika Kopernická, koordinátorka RC SE

Telefón: +421 908 562 853
E-mail: veronika.kopernicka@ia.gov.sk

Mgr. Eduard Čonka, koordinátor RC SE
Telefón: +421 908 677 559
E-mail: eduard.conka@ia.gov.sk


 

Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje projekt Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach. Projekt SOCENT SPA má za cieľ podporiť medziregionálnu spoluprácu medzi šiestimi verejnými/súkromnými subjektmi z Fínska (projektový region Laponsko), Nemecka (región Brandenbursko), Slovenska (projektový región Gemer) a Španielska (region Kastília a León) s cieľom zlepšiť účinnosť regionálnych politík aktívne podporovať viditeľnosť, inkubáciu a akceleráciu sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach ako hnacej sily regionálnej konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu. Demografické trendy predstavujú podstatnú výzvu najmä v riedko osídlených oblastiach. Sociálne inovácie môžu v tomto smere fungovať ako účinné protiopatrenia zamerané na podporu zamestnanosti a konkurencie schopnosti, keďže takýto zdroj inovatívnych prístupov k riešeniu spoločenských výziev prostredníctvom mobilizácie občianskej spoločnosti v prospech ďalšieho inkluzívneho sociálno-ekonomického rozvoja môže priniesť reálnu zmenu. Sociálne podniky okrem toho, že účinne podporujú miestny rozvoj a prispievajú k vyrovnávaniu veľkých sociálno-ekonomických nerovnováh, majú aj zásadný vplyv na stabilizáciu populácie v riedko osídlených oblastiach. Aj keď miera podpory pre sociálne podniky má svoje obmedzenia, ich budúce postavenie a význam môžu ovplyvniť a podporiť politici nastavením správneho právneho rámca. A tak, s cieľom posilniť vplyv sociálnych podnikov a konkurencie schopnosť a súčasne berúc do úvahy špecifické podmienky riedko osídlených oblastí, je medziregionálna výmena poznatkov a úspešných skúseností / osvedčených postupov zásadná. Prostredníctvom seminárov, návštev na mieste a stretnutí so zainteresovanými stranami bude integrovaným spôsobom prebiehať komplexný proces učenia založený na identifikácii, analýze a transfere postupov. Na tomto základe budú následne spracované akčné plány zamerané na integráciu podporných schém sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach do príslušných politík. Pre dosiahnutie stanovených cieľov kľúčovú úlohu bude zohrávať systematická komunikácia medzi všetkými aktérmi.

Hlavnými výsledkami bude lepšie povedomie politických a verejných predstaviteľov o sociálnych podnikoch ako hybnej sile inkluzívneho rastu a ich lepšia spôsobilosť definovať a riešiť potreby sociálnych podnikov v príslušných politikách a finančných nástrojoch podporujúcich tvorbu priaznivého prostredia v prospech rozvoja sociálnych podnikov. Trvanie: Január 2017 – Jún 2021 Donor: Projekt finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja – ERDF

Vzájomná výmena skúseností:


Partneri:

 • Generálne riaditeľstvo pre sociálnu ekonomiku a samozamestnanie – Regionálna vláda Kastílie a Leónu (Španielsko)
 • Social Impact (Nemecko)
 • NGOD Cives Mundi (Španielsko)
 • Laplandská Univerzita aplikovaných vied (Fínsko)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Slovensko)
 • Nezisková organizácia EPIC (Slovensko)

 

https://www.epic-org.eu/socialne-podnikanie-v-riedko-osidlenych-oblastiach/

https://www.interregeurope.eu/socentspas/

Európska Únia pracuje na znižovaní rozdielov vo vývoji, raste a kvalite života medzi európskymi regiónmi prostredníctvom svojej politiky súdržnosti. Podporuje opatrenia, ktorých cieľom je vytvoriť inovatívnejšie, udržateľnejšie a inkluzívnejšie európske územie. Ide o politickú agendu EÚ, ktorá sa volá Stratégia Európa 2020. Zatiaľ čo veľká väčšina finančných prostriedkov určených na znižovanie týchto rozdielov je riadená na národnej úrovni, EÚ a členské štáty veria, že regionálny rozvoj možno zlepšiť prostredníctvom spolupráce naprieč hranicami.

Program INTERREG EUROPE, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), je navrhnutý tak, aby podporoval vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje verejným orgánom v celej Európe vymieňať si skúsenosti a názory na spôsob fungovania verejných politík, a tým nájsť riešenia na zlepšenie svojich stratégií pre svojich vlastných občanov.

Adresa na doručenie žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sekcia práce, Odbor sociálnej ekonomiky
Ing. Ingrid Ujváriová - riaditeľka odboru
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok:

Ing. Jana Halgašová
e-mail: jana.halgasova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 1258

Mgr. Kristína Petrovičová
e-mail: kristina.petrovicova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 1207

Mgr. Marko Hološko
e-mail: marko.holosko@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 1208

Mgr. Martina Všelková
e-mail: martina.vselkova@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 1227

 

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk