Hlavné menu

Doplatenie, vrátenie, zníženie a odňatie príspevku

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie kompenzačného príspevku, kompenzačný príspevok sa vypláca vo vyššej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie kompenzačného príspevku, kompenzačný príspevok sa vypláca v nižšej sume od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.

Výplata kompenzačného príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na prešetrenie trvania nároku na kompenzačný príspevok.

Ak pominuli dôvody na zastavenie výplaty kompenzačného príspevku,

· výplata kompenzačného príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom pominuli dôvody na zastavenie výplaty kompenzačného príspevku,

· kompenzačný príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na kompenzačný príspevok za toto obdobie boli splnené.

Kompenzačný príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa kompenzačný príspevok vyplatil,

· ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce pre nárok na kompenzačný príspevok,

· ak sa kompenzačný príspevok vyplácal neprávom alebo

· na žiadosť oprávnenej osoby.

Ak sa kompenzačný príspevok vyplácal vo vyššej sume, ako patril, suma kompenzačného príspevku sa zníži od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa kompenzačný príspevok vyplatil vo vyššej sume.

Nárok na vrátenie kompenzačného príspevku alebo jeho časti vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa vyplatil.

.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk