Hlavné menu

Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie

Sociálne inovácie sa dostávajú stále viac do centra diskusie v kontexte riešenia aktuálnych sociálnych
a spoločenských výziev. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVR) má preto záujem vytvárať vhodnejšie a efektívnejšie nástroje finančnej, ako aj nefinančnej podpory sociálnych inovácií. Aj preto sa MPSVR ako riadiaci orgán pre Európsky sociálny fond (ESF) zapojilo do nadnárodného projektu financovaného z prostriedkov programu EÚ „ Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI)“ s názvom „Social Innovation Plus – Competence Centres (SI PLUS)“, ktorý je realizovaný spolu s partnermi z Rakúska (L&R Social Research, arbeit plus), Maďarska (IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd.) a Bulharska (Sofia Development Association).

Európska komisia chce posilniť spoluprácu medzi zložkami ESF a EaSI v budúcom programe ESF+, aby využila jeho plný potenciál pri podpore sociálnych inovácií, zvýšila nadnárodnú spoluprácu predovšetkým v makro-regionálnych stratégiách EÚ, v prípade Slovenska v rámci krajín Dunajskej stratégie. Podpora sociálnych inovácií je jednou z kľúčových výziev nového programového obdobia na roky 2021-2027.

Informácie o projekte

Cieľom projektu, ktorý trvá dva roky (máj 2021- apríl 2023), je zriadiť udržateľné Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie (NKCSI) reagujúce na výzvy pri riešení sociálnych a spoločenských problémov. Prostredníctvom takéhoto centra sa vytvorí centrálny kontaktný bod pre zainteresované strany, odborníkov, akademickú obec a miestne organizácie. Hlavnou ambíciou je vytvorenie podmienok pre systematickú a dlhodobú podporu sociálnych inovácii na Slovensku. Získané výstupy budú taktiež použité pre programovanie a realizovanie ESF+ v programovom období 2021-2027.

Aktivity projektu na národnej úrovni

  • Analýza a mapovanie ekosystému v oblasti sociálnych inovácií v SR
  • Založenie Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie (web platforma)
  • Výmena skúseností, príkladov dobrej praxe, sieťovanie a budovanie kapacít
  • Propagácia výsledkov projektu a osveta sociálnych inovácií

Aktivity projektu na nadnárodnej úrovni

  • Výmena definícií sociálnych inovácií a ich charakteristík v partnerských krajinách – s cieľom prijať spoločnú definíciu v rámci konzorcia
  • Definícia cieľov mapovania a analýz, výmena metodík
  • Spolupráca výmenou skúseností, príkladov dobrej praxe a sieťovanie
  • Peer Learnings na partnerskej úrovni (vzájomné učenie sa)
  • Založenie nadnárodnej webovej platformy
  • Nadnárodná spolupráca medzi kompetenčnými centrami na úrovni EÚ

Bližšie informácie o projekte môžete získať na webovej stránke www.socialneinovacie.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk