Implementácia Rozvoj zručností na podporu trhu práce

 

Implementácia Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

 

Oznam (28.03.2023)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 3/2022 k implementácii výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 spolu s prílohami, verzia č.2.0, účinné od 01.04.2023. Zmeny boli vykonané výlučne v prílohe č.1, na riadkoch 12, 14, 17 a 21.

  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 3/2022 k implementácii výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce, verzia 2.0, účinné od 01.04.2023
  • Prílohy k Usmerneniu RO č. 3/2022, verzia 2.0, k implementácii výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce

 

Dôležitý oznam (31.01.2023)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vydáva v súlade so Systémom riadenie európskych a štrukturálnych fondov v platnom znení nasledovnú informáciu:

Informujeme žiadateľov zapojených do 2. kola Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 - Rozvoj zručností na podporu trhu práce (s uzávierkou 17.10.2022), že lehota na vydanie rozhodnutí o žiadosti o NFP sa predlžuje, pričom nový predpokladaný termín je stanovený do konca marca 2023.

Dôvodom je veľký počet doručených žiadostí o NFP a možné prekročenie alokovaných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, čo má za následok potrebu zhodnotenia všetkých žiadostí o NFP a vypracovanie poradovníka. Za prípadné vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

 

Oznam (15.12.2022)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 3/2022 k implementácii výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 spolu s prílohami, verzia č.1.0, účinné od 15.12.2022 a prezentáciu k implementácii projektov. 

  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 3/2022 k implementácii výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce, verzia 1.0, účinné od 15.12.2022
  • Prílohy k Usmerneniu RO č. 3/2022, verzia 1.0, k implementácii výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce
  • Prezentácia k imlementácii projektov výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce