Monitorovanie a hodnotenie OP Ľudské zdroje

Monitorovanie je proces, ktorý zahŕňa dôsledné a pravidelné sledovanie a sumarizáciu informácií o implementácii operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len "OP ĽZ") a následné vyhodnocovanie jej priebehu.

Hodnotenie je nástrojom riadenia a prostriedkom na zvýšenie kvality, účinnosti a efektívnosti OP ĽZ. Slúži na posúdenie vplyvov a dopadov implementácie opatrení, poskytuje návrh odporúčaní a spätnú väzbu o priebehu implementácie. Výsledky by mali byť využívané pri riadení OP ĽZ a prijímaní ďalších rozhodnutí.

Hlavným nástrojom monitorovania a hodnotenia pokroku pri dosahovaní cieľov OP ĽZ sú merateľné ukazovatele.

Monitorovanie a hodnotenie ESF/IZM v programovom období 2014 - 2020