Hodnotenia OP Ľudské zdroje

V rámci OP ĽZ sa v zmysle Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020, realizujú hodnotenia ako predbežné (ex ante), priebežné (on going) a následné (ex post).

Na základe verejného obstarávania "Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 - 2020" bola dňa 25.06.2019 uzatvorená Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 2525/2019-M_OO s víťazným uchádzačom konzorciom Octigon, a.s., Projektové služby, s.r.o., a Radela, s.r.o.. Predmetom Rámcovej dohody je poskytnutie služieb spočívajúcich v realizácii externého hodnotenia OP ĽZ pre programové obdobie 2014 - 2020. Súčasťou hodnotení je aj hodnotenie dopadov.

Realizované externé hodnotenia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnotenia na úrovni Európskej komisie:

Záverečná správa o hodnotení podpory z ESF v oblasti zamestnanosti a pracovnej mobility. Správa poskytuje hodnotenie operácií vo všetkých členských štátoch za obdobie rokov 2014 - 2018 z príspevku ESF na zamestnanosť a pracovnú mobilitu, s výnimkou podpory zamestnávania mladých ľudí. Správu dopĺňajú špecifické informačné prehľady pre jednotlivé krajiny, ktoré sumarizujú pre každú krajinu EÚ výsledky, výstupy a doterajšie skúsenosti z vykonávania opatrení v oblasti zamestnanosti a pracovnej mobility (dostupné v anglickom aj národnom jazyku).