Ex ante hodnotenie

Uskutočnenie ex ante hodnotenia členskými štátmi EÚ vyplýva priamo z čl. 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.

Cieľom realizácie ex ante hodnotenia operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 bolo zabezpečiť kvalitné nastavenie tohto pripravovaného programu.

V procese tvorby operačného programu sa o.i. posudzovala jeho intervenčná logika vo vzťahu ku stratégii Európa 2020 a plneniu národných cieľov stanovených v stratégii EÚ pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie a vzdelávania. Taktiež sa posudzovali väzby medzi zadefinovanými investičnými prioritami a špecifickými cieľmi jednotlivých prioritných osí operačného programu a programovým globálnym cieľom. Hodnotenie sa zameriavalo tiež na nastavenie merateľných ukazovateľov v kontexte zadefinovaných špecifických cieľov operačného programu, zhodnotenie finančného plánu a mechanizmu vykonávania operačného programu počas celého programového obdobia.

Na záver je potrebné podotknúť, že ex ante hodnotenie nie je jednorázový proces, ale prebieha vo viacerých etapách, ktoré sa uzatvoria prostredníctvom vypracovania čiastkových správ z hodnotení. Záverečná správa z ex ante hodnotenia spoločne so zhrnutím predstavuje prílohu operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020, ktorá sa predkladá Európskej komisii.

Záverečná správa z Ex ante hodnotenia OP Ľudské zdroje z 07.10.2014

Finálne znenie záverečnej správy z Ex ante hodnotenia, ktoré bolo prijaté Európskou komisiou spolu s OP Ľudské zdroje vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 zo dňa 9. decembra 2014.

Záverečná správa z Ex ante hodnotenia OP Ľudské zdroje z 18.09.2014

Predmetom záverečnej správy ex ante hodnotenia je návrh OP Ľudské zdroje z 9. septembra 2014, ktorý obsahuje zapracované oficiálne pripomienky Európskej komisie.

Konečný návrh Ex ante hodnotenia OP Ľudské zdroje z 28.05.2014

Predmetom konečného návrhu ex ante hodnotenia je návrh OP Ľudské zdroje , ktorý bol schválený vládou SR dňa 14. mája 2014. Komplexne zhodnocuje OP Ľudské zdroje, vrátane finančných alokácií, cieľových hodnôt ukazovateľov ako aj míľnikov pre výkonostný rámec.

Druhý návrh Ex ante hodnotenia OP Ľudské zdroje z 10.03.2014

Predmetom druhého návrhu ex ante hodnotenia je tretí návrh OP Ľudské zdroje vypracovaný vo februári 2014.

Prvý návrh Ex ante hodnotenia OP Ľudské zdroje z 30.09.2013

Predmetom prvého návrhu ex ante hodnotenia je druhý návrh OP Ľudské zdroje vypracovaný v septembri 2013.

Úvodná správa k Ex ante hodnoteniu OP Ľudské zdroje z 17.09.2013

Úvodná správa k ex ante hodnoteniu mapuje doterajší pokrok v príprave OP Ľudské zdroje a dostupné informačné zdroje, na základe čoho bola spresnená metodológia ex ante hodnotenia.