Sekcia fondov EÚ

Aktuality

28.09.2023

Usmernenie Riadiaceho orgánu č.3/2023

Riadiaci orgán pre OP Ľudské oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č 3/2023 k implementácii vyzvania "Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - MNO" (kód vyzvania OPĽZ-NP-2023/11.1.1/03), verzia 1.0.

Usmernenie nadobudlo účinnosť dňa 28.09.2023 a je dostupné tu.

22.09.2023

Zmena č.2 Vyzvania Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.2 vyzvania pre národný projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" (kód vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03). Dôvodom zmeny je precizovanie textu v oprávnenosti výdavkov realizácie projektu.

Zmena je účinná od 22.09.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

22.09.2023

Zmena č.1 Vyzvania Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.1 vyzvania pre národný projekt „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/01). Dôvodom zmeny je predĺženie oprávneného obdobia pre implementáciu projektu z pôvodne stanoveného obdobia 05/2018 - 10/2023 na 05/2018 – 12/2023.

Zmena je účinná od 22.09.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

19.09.2023

Zmena č.3 Vyzvania OP ĽZ NP 2018/3.3.1/02 - Inštitút sociálnej ekonomiky

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č. 3 vyzvania pre národný projekt „ Inštitút sociálnej ekonomiky“ ( kód vyzvania OPĽZ-NP-2018/3.3.1/02).

Zmena je účinná od 19.09.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

14.09.2023

Usmernenie Riadiaceho orgánu č.2/2023

Riadiaci orgán pre OP Ľudské oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č 2/2023 k implementácii vyzvania "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa" (kód vyzvania OPĽZ-NP-2023/10.1.1/04), verzia 1.0.

Usmernenie nadobudlo účinnosť dňa 14.09.2023 a je dostupné tu.

14.09.2023

Výzva PSK-MPSVR-002-2023-NP-ESF+ Šanca na návrat 2

Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko - MPSVR SR oznamuje, že zverejnil výzvu na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt Šanca na návrat 2. Výzva je realizovaná formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže .

Dokumenty na stiahnutie: Výzva Prílohy

24.08.2023

Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), zverejnilo Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 (verzia 13.0) v súvislosti s riešením energetickej krízy (SAFE)“.

Verejnosť môže podľa § 17 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sekcia fondov EÚ, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava


Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je zverejnené tiež na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR - www.enviroportal.sk .

V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a hodnotenia, tel.: +421 2 2046 2013, email: julius.goga@employment.gov.sk .

11.08.2023

Výzva PSK-MPSVR-001-2023-NP-ESF+ Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko - MPSVR SR oznamuje, že zverejnil výzvu na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Výzva je realizovaná formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR.

Dokumenty na stiahnutie: Výzva Prílohy

09.08.2023

Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/10.1.1/03

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt Podpora pri riešení potrieb osôb so závažným zdravotným postihnutím v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

09.08.2023

Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/3.1.1/02 - Podpora pracovnej integrácie

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt Podpora pracovnej integrácie. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

08.08.2023

Zmena č.2 Vyzvania Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č 2. vyzvania pre národný projekt „NP - Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/02).

Zmena je účinná od 08.08.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

08.08.2023

Zmena č.3 Vyzvania Kvalita sociálnych služieb

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje zmenu č. 2 vyzvania pre národný projekt „Kvalita sociálnych služieb“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2019/4.1.1/01).

Dôvodom zmeny je predĺženie oprávneného obdobia pre implementáciu projektu z pôvodne stanoveného obdobia 03/2019 – 11/2023 na 03/2019 – 12/2023, t.j. predĺženie o 1 mesiac.

Zmena je účinná od 08.08.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravená formou sledovania zmien a dostupné tu.

28.07.2023

Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/3.1.1/01

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt Podpora integračných podnikov 2. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

28.07.2023

Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/10.1.1/04

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

28.07.2023

Zmena č.2 Výzvy Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.2 výzvy Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 (kód vyzvania OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02).

Zmena je účinná od 28.07.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravená formou sledovania zmien a dostupné tu.

28.07.2023

Zmena č.1 Výzvy Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.1 výzvy Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (kód vyzvania OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/RO-01).

Zmena je účinná od 28.07.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravená formou sledovania zmien a dostupné tu.

28.07.2023

Zmena č.2 Výzvy Krok za krokom

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.2 výzvy Krok za krokom (kód vyzvania OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03).

Zmena je účinná od 28.07.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravená formou sledovania zmien a dostupné tu.

28.07.2023

Zmena č.5 Výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.5 výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce (kód vyzvania OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01).

Zmena je účinná od 28.07.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravená formou sledovania zmien a dostupné tu.

07.07.2023

Zmena č.1 Vyzvania Spoločne hľadáme prácu II.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.1 vyzvania pre národný projekt Spoločne hľadáme prácu II. (kód vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/01).

Zmena je účinná od 07.07.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravená formou sledovania zmien a dostupné tu.

29.06.2023

Usmernenie k ukončeniu projektov OP Ľudské zdroje

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2023 k ukončeniu projektov, operačný program Ľudské zdroje, programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0, ktoré nadobúda účinnosť dňa 14.07.2023. Usmernenie je dostupné tu.

01.06.2023

Výročná správa OP Ľudské zdroje za rok 2022

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 30.05.2023 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2022, ktorá bola dňa 31.05.2023 predložená na posúdenie Európskej komisii. Výročná správa spolu s prílohami je dostupná tu.

25.05.2023

Zmena vyzvania Pomáhame odídencom

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so systémom riadenia EŠIF, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.1 vyzvania pre národný projekt „Pomáhame odídencom“ (kód vyzvania OPĽZ-NP-2023/10.1.1/02).

Dôvodom zmeny je navýšenie pôvodnej alokácie na projekt. Ostatné podmienky implementácie projektu zostávajú bez zmeny.

Zmenené vyzvanie je dostupné tu .

18.05.2023

Zmena vyzvania Pomáhame odídencom - poradenstvo

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č. 1 vyzvania pre národný projekt „ Pomáhame odídencom - poradenstvo“ (kód vyzvania OPĽZ-NP-2023/10.1.1/01).

Časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu .

27.04.2023

Príručka pre riadenie rizík podvodov OP Ľudské zdroje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje dňa 27.03.2023 na 11. zasadnutí Pracovnej skupiny pre riadenie rizík podvodov operačného programu Ľudské zdroje aktualizovalo Príručku pre riadenie rizík podvodov operačného programu Ľudské zdroje, verzia 1.2. Príručka nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.05.2023 a je dostupná tu.

25.04.2023

Schéma štátnej pomoci SA.101576

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 25.04.2023 bola v Obchodnom vestníku č.79/2023 pod číslom G000007 uverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v znení dodatku č.3.

Schéma je dostupná tu.

19.04.2023

Jednotná príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Centrálny koordinačný orgán vydal Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania verzia 3, s dátumom účinnosti od 19.04.2023. Jednotná príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

05.04.2023

Zmena č.1 Vyzvania č. OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-03

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č. 1 vyzvania pre národný projekt „Individualizované poradenstvo pre UoZ“ (kód vyzvania OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-03).

Časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu .

03.04.2023

Zmena č.4 Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zmene č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce.

Zmenou č.4 je dotknutá časť 7. Prílohy. Úprava formulára a názov prílohy č. 14 výzvy – Prehľad o odpracovaných hodinách pre projekt je vykonaná v prospech prijímateľov za účelom jednoznačného vypĺňania podkladu k žiadosti o platbu.

Touto zmenou Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 01.04.2023.

31.03.2023

Implementácia Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Prezentáciu z informačného seminára - informácie a odporúčania k implementácii projektov výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce. Prezentácia je dostupná tu.

30.03.2023

Zmena č.7 vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01 - Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia EŠIF, a tiež v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.7 vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01 pre národný projekt Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR.

Zmena je účinná od 31.03.2023, dotknutá časť vyzvania je upravená formou sledovania zmien a dostupná tu.

28.03.2023

Implementácia Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 3/2022 k implementácii výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01, verzia č.2.0, účinné od 01.04.2023. Zmeny boli vykonané výlučne v prílohe č.1, na riadkoch 12, 14, 17 a 21. Usmernenie spolu s prílohami je dostupné tu.

27.03.2023

Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/11.1.1/04 - Pomoc osobám z Ukrajiny pri vstupe a integrácii na území SR - samosprávy

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR .

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

27.03.2023

Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/11.1.1/03 - Pomoc osobám z Ukrajiny pri vstupe a integrácii na území SR - MNO

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

21.03.2023

Schéma pomoci de minimis DM - 7/2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 21.03.2023 bola v Obchodnom vestníku č.56/2023 zverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby č. Schéma DM - 7/2015 v znení Dodatku č.4.

21.03.2023

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM - 16/2014

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 21.03.2023 bola v Obchodnom vestníku č.56/2023 zverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti č. Schéma DM - 16/2014 v znení Dodatku č.12, ktorej vykonávateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

06.03.2023

Podpora samospráv a mimovládnych organizácií pri začleňovaní odídencov z Ukrajiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporí samosprávy a mimovládne organizácie pri začleňovaní odídencov z Ukrajiny v objeme 25 miliónov EUR, viac informácií je dostupných tu.

17.02.2023

Schéma štátnej pomoci SVHZ - 1/2022

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 17.02.2023 bola v Obchodnom vestníku č.34/2023 zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ - 1/2022 v znení dodatku č.1. Schéma je dostupná tu.

08.02.2023

Zmena č.3 Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce.

Zmenou č.3 výzvy je dotknutá časť 1. Formálne náležitosti výzvy, bod 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Ide o navýšenie alokácie zo 40 000 000 eur na 60 000 000 eur, na základe vyhodnotenia aktuálneho stavu procesov v rámci predložených žiadostí o NFP zaradených do druhého hodnotiaceho kola výzvy.

Touto zmenou Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 08.02.2023.

08.02.2023

Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/11.1.1/02 - Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

08.02.2023

Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/10.1.1/02 - Pomáhame odídencom

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

08.02.2023

Zmena č.1 Vyzvania OP ĽZ NP 2021/3.1.2/02 - Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tiež s ustanovením § 58 zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.1 vyzvania pre národný projekt „Nestrať prácu - vzdelávaj sa“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2021/3.1.2/02).

Dôvodom zmeny je predĺženie obdobia pre implementáciu projektu o 3 mesiace, z pôvodne stanoveného obdobia realizácie od 08/2021 do 09/2023 na nové oprávnené obdobie od 08/2021 do 12/2023. Ostatné podmienky implementácie projektu zostávajú bez zmeny.

Zmena je účinná od 08.02.2023, časť vyzvania dotknutá zmenou je upravená formou sledovania zmien a dostupná tu.

07.02.2023

Zmena č.2 Vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/01 - Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.2 vyzvania pre národný projekt „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/01).

Zmena je účinná od 07.02.2023, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

02.02.2023

Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/10.1.1/01 - Pomáhame odídencom - poradenstvo

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

02.02.2023

Vyzvanie OPĽZ-NP-2023/11.1.1/01 - Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

31.01.2023

Dôležitý oznam k Výzve OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vydáva v súlade so Systémom riadenie európskych a štrukturálnych fondov v platnom znení nasledovnú informáciu:

Informujeme žiadateľov zapojených do 2. kola Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 - Rozvoj zručností na podporu trhu práce (s uzávierkou 17.10.2022), že lehota na vydanie rozhodnutí o žiadosti o NFP sa predlžuje, pričom nový predpokladaný termín je stanovený do konca marca 2023.

Dôvodom je veľký počet doručených žiadostí o NFP a možné prekročenie alokovaných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, čo má za následok potrebu zhodnotenia všetkých žiadostí o NFP a vypracovanie poradovníka. Za prípadné vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

17.01.2023

Zmena č.3 Vyzvania OP ĽZ NP 2019/3.3.1/01 – Podpora kvality sociálneho dialógu

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.3 vyzvania pre národný projekt „ NP – Podpora kvality sociálneho dialógu“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2019/3.3.1/01).

Zmena je účinná od 17.01.2023, časti vyzvania a príloha č.4 vyzvania, ktoré sú dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

13.01.2023

Príručka pre žiadateľa NFP

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3,4, 8, 10 a 11), Programové obdobie 2014-2020, verziu 4.1 s dátumom účinnosti od 15.01.2023. Príručka spolu s prílohami a rozsahom vykonaných zmien je dostupná tu.

27.12.2022

Revízia OP Ľudské zdroje

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. C(2022)9943 z 19. decembra 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie č. C(2014)9666, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu "Ľudské zdroje" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku, schválila revíziu Operačného programu Ľudské zdroje.

20.12.2022

Výzva na výber konzorcia žiadateľov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, na základe Memoranda o spolupráci zo dňa 15.12.2022, uzatvoreného s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vyhlasuje Výzvu na výber konzorcia žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na implementáciu národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“. Usmernenie je dostupné tu.

16.12.2022

Usmernenie platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vydal Usmernenie platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ. Usmernenie je dostupné tu.

15.12.2022

Implementácia Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 3/2022 k implementácii výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 spolu s prílohami, verzia č.1.0, účinné od 15.12.2022 a prezentáciu k implementácii projektov. Usmernenie a prezentácia sú dostupné tu.

29.11.2022

Zmena č.3 Vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.2/01

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje 3. zmenu vyzvania pre národný projekt Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe - kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.2/01.

Dôvodom zmeny je predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít a s tým súvisiace predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít o 11 mesiacov z pôvodne plánovaného termínu 12/2022 na 11/2023.

Zmena je účinná od 29.11.2022, zmenené vyzvanie je dostupné tu.

29.11.2022

Zmena č.3 Vyzvania OP ĽZ NP 2017/4.2.2/01

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje 3.zmenu vyzvania pre národný projekt Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe - kód vyzvania OP ĽZ NP 2017/4.2.2/01.

Dôvodom zmeny je predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít a s tým súvisiace predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít o 11 mesiacov z pôvodne plánovaného termínu 12/2022 na 11/2023.

Zmena je účinná od 29.11.2022, zmenené vyzvanie je dostupné tu.

29.11.2022

Vyzvanie OPĽZ-NP-2022/4.1.1/01 - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

28.11.2022

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre národné projekty (prioritné osi 2, 3, 4, 8, 10 a 11) na programové obdobie 2014-2020, verziu 7.0, ktorá nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

25.11.2022

Zmena č.1 Vyzvania OP ĽZ NP 2019/3.1.1/01 - Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.1 vyzvania pre národný projekt „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie – 2“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2019/3.1.1/01).

Dôvodom zmeny je predĺženie obdobia pre implementáciu projektu o 8 mesiacov, z pôvodne stanoveného obdobia realizácie od 05/2019 do 04/2023 na nové oprávnené obdobie od 05/2019 do 12/2023.

Zmenené vyzvanie je dostupné tu.

23.11.2022

Zmena č.2 Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce.

Zmenou č.2 výzvy je dotknutá časť 1. Formálne náležitosti výzvy, bod 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Ide o navýšenie alokácie z pôvodných 18 500 000 eur na 40 000 000 eur, na základe vyhodnotenia aktuálneho stavu procesov v rámci predložených žiadostí o NFP v hodnotiacich kolách výzvy.

Touto zmenou RO pre OP ĽZ, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 23.11.2022.

31.10.2022

Príručka pre žiadateľa NFP

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3,4 a 8), Programové obdobie 2014-2020, verziu 4.0 s dátumom účinnosti od 31.10.2022. Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

06.10.2022

Zmena č.2 Vyzvania OP ĽZ NP 2019/3.2.1/02 - Rodová rovnosť na pracovisku

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.2 vyzvania pre národný projekt „Rodová rovnosť na pracovisku“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2019/3.2.1/02).

Zmena je účinná od 06.10.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

26.09.2022

Zmena č.1 Vyzvania OP ĽZ NP 2016/3.2.1/01 - Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu vyzvania pre národný projekt „Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2016/3.2.1/01).

Časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

26.09.2022

Zmena č.1 Vyzvania OP ĽZ NP 2015/3.2.1/01 - Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu vyzvania pre národný projekt „Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2015/3.2.1/01).

Časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

23.09.2022

Zmena č.1 Vyzvania OP ĽZ NP 2017/4.1.1/01 - Podpora ochrany detí pred násilím

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.1 vyzvania pre národný projekt „Podpora ochrany detí pred násilím“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2017/4.1.1/01).

Dôvodom zmeny je predĺženie oprávneného obdobia pre implementáciu projektu z pôvodne stanoveného obdobia 09/2017 - 12/2022 na 09/2017 – 12/2023, rozšírenie hlavnej aktivity o podaktivitu G s názvom „Ochrana detí pred násilím v digitálnom priestore“, doplnenie cieľovej skupiny o „mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET“, doplnenie nových pracovných pozícií pre odborný personál projektu a výdavkov s tým súvisiacimi.

Zmenené vyzvanie je dostupné tu.

08.09.2022

Dôležitý oznam k Výzve OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že posúva termín plánovanej uzávierky 2. kola výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 - Rozvoj zručností na podporu na trhu práce tak, že ho zlučuje s plánovaným termínom uzávierky 3. kola a to na 17.10.2022. Súčasne k uvedenému termínu 17.10.2022 bude výzva uzavretá.

26.08.2022

Tabuľka realizácie aktivít projektu v rámci implementácie výzvy Krok za krokom

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že z dôvodu výkonu finančnej kontroly na mieste v rámci implementácie dopytovo-orientovaných projektov výzvy Krok za krokom je potrebné, aby prijímatelia na Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje v pravidelných intervaloch zasielali tabuľku vyplnenú za konkrétny projekt prijímateľa, a to bez ďalšieho osobitného vyzvania. Tabuľka spolu s podrobnejšími informáciami je dostupná tu.

17.08.2022

Prezentácia k výzve Krok za krokom

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že v súlade s platnou príručkou pre prijímateľa pre DOP, zverejnil prezentáciu k implementácii projektov výzvy Krok za krokom z dôvodu informovanosti prijímateľov. Prezentácia je dostupná tu.

10.08.2022

Zmena č.6 a zmena č.2 prílohy č.4 Vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01 – Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.6 vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zmenu č.2 prílohy č.4 vyzvania pre národný projekt „Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR“, kód vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01.

Zmena je účinná od 10.08.2022, časti vyzvania a prílohy č.4 dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

08.08.2022

Zmena Vyzvania OP ĽZ NP 2019/4.1.1/03 – Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu vyzvania pre národný projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (Kód vyzvania OP ĽZ NP 2019/4.1.1/03) a Prílohy č.4 Podmienky oprávnenosti skupín výdavkov.

Zmena je účinná od 08.08.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

08.08.2022

Zmena Vyzvania OP ĽZ NP 2020/4.1.1/01 – Sme si rovní

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu vyzvania pre národný projekt „Sme si rovní“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2020/4.1.1/01).

Zmena je účinná od 08.08.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

08.08.2022

Zmena č.2 Vyzvania OP ĽZ NP 2019/4.1.1/01 – Kvalita sociálnych služieb

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.2 vyzvania pre národný projekt „Kvalita sociálnych služieb“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2019/4.1.1/01).

Zmena je účinná od 08.08.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

08.08.2022

Zmena Vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.1.1/02 – Šanca na návrat

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu vyzvania pre národný projekt „Šanca na návrat“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.1.1/02).

Zmena je účinná od 08.08.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

25.07.2022

Zmena č.1 Vyzvania OP ĽZ TP 2019-7.7-7.2-1.0 – Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019-2023

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu vyzvania pre projekt „Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019-2023“ (kód vyzvania č. OP ĽZ TP 2019-7.1-7.2-1.0).

Zmena je účinná od 25.07.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

20.07.2022

Dôležitý oznam k Výzve OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Vzhľadom na skutočnosť, že Riadiacemu orgánu sa ozývali viacerí žiadatelia s informáciou, že nie je možné z dôvodu technickej poruchy portálu slovensko.sk odoslať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“ dávame do pozornosti informáciu uvedenú vo výzve t.j. „Vo výnimočnom prípade vážnej technickej poruchy, ktorú žiadateľ nevie a nemôže ovplyvniť (napr. nefunkčnosť Ústredného portálu verejnej správy) je možné odoslať ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň listinne (na adresu uvedenú v časti 1.7 tejto výzvy). Rozhodujúcim dátumom zaslania žiadosti v listinnej podobe je dátum podania žiadosti o NFP na poštovú prepravu alebo osobného doručenia.“

V stredu 20.7.2022, v čase po 10:00 hod by mal byť technický problém odstránený a na portál slovensko.sk je možné sa prihlásiť.

20.07.2022

Vyzvanie OPĽZ-NP-2022/3.1.1/01 - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

20.07.2022

Vyzvanie OPĽZ-NP-2022/2.1.1/01 - Prax pre mladých

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

18.07.2022

Zmena č.1 Vyzvania OP ĽZ NP 2019/4.1.1/02 – Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu vyzvania pre národný projekt „ NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (kód vyzvania OP ĽZ NP 2019/4.1.1/02).

Zmena je účinná od 18.07.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

18.07.2022

Zmena č.2 Vyzvania OP ĽZ NP 2019/3.3.1/01 – Podpora kvality sociálneho dialógu

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu vyzvania pre národný projekt „ NP – Podpora kvality sociálneho dialógu“ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2019/3.3.1/01).

Zmena je účinná od 18.07.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

18.07.2022

Zmena č.1 Vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/02 – Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu vyzvania pre národný projekt „ Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III “ (kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/02).

Zmena je účinná od 18.07.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

07.07.2022

Zmena č.1 Výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 – Krok za krokom

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 – Krok za krokom. Zmena výzvy je účinná od 07.07.2022.

Zmenou č.1 výzvy je dotknutá:

  • časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)
  • Aktualizácia Prílohy č. 4 Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov

Cieľom Zmeny č.1 je zvýšenie alokácie finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu vyššieho záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP a aktualizácia Prílohy č.4 predmetnej výzvy vo vzťahu k zosúladeniu prílohy s číselníkom merateľných ukazovateľov. Uvedené zmeny sú v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a menia výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

06.07.2022

Zmena č.1 Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce. Zmena výzvy je účinná od 6.7.2022 a vzťahuje sa aj na ŽoNFP predložené pred zmenou výzvy, o ktorých ešte nebolo do dátumu vykonania zmeny vydané rozhodnutie.

Zmenou č.1 výzvy je dotknutá časť 2. - Podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“):

  • PPP č.1 Podmienka oprávnenosti žiadateľa / právnej formy – odstránená duplicita textu vo vzťahu k podmienke č. 11.2,
  • PPP č.13 Podmienka oprávnenosti aktivít – doplnená príloha do textu v časti „Forma preukázania / Spôsob overenia“,
  • PPP č.15 Podmienka časovej oprávnenosti realizácie aktivít - upresnená podmienka vo vzťahu k začiatku časovej realizácie aktivít projektu,
  • PPP č.23 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené – doplnený text k oprávnenosti navýšenia minimálnej mzdy na rok 2023 a precizovanie jednoznačnosti textu podmienky v časti týkajúcej sa riadenia projektu
  • Príloha č.4 k výzve Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov projektu.

Touto zmenou RO pre OP ĽZ, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

27.06.2022

Revízia OP Ľudské zdroje

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. C(2022)4063 z 13. júna 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie č. C(2014)9666, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu "Ľudské zdroje" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku, schválila revíziu Operačného programu Ľudské zdroje.

23.06.2022

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM - 16/2014

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 23.06.2022 bola v Obchodnom vestníku č.121/2022 zverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti č. Schéma DM - 16/2014 v znení Dodatku č.11, ktorej vykonávateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

17.06.2022

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre národné projekty (prioritné osi 2, 3, 4 a 8) na programové obdobie 2014-2020, verziu 6.0, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.06.2022. Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

17.06.2022

Príručka pre prijímateľa (dopytovo-orientované projekty)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty (pre prioritné osi 2,3, 4 a 8), verziu 2.0, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.06.2022. Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

17.06.2022

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že aktualizoval vzor Zmluvy o poskytnutí NFP verzia 10.3 pre národné projekty. Vzor zmluvy spolu s prílohami je dostupný tu.

17.06.2022

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo-orientované projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že aktualizoval vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo-orientované projekty verzia 1.3. Vzor zmluvy spolu s prílohami je dostupný tu.

17.06.2022

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre DOP Podpora opatrovateľskej služby II.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že aktualizoval vzor Zmluvy o poskytnutí NFP platný pre výzvu OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II, verzia 1.1. Vzor zmluvy spolu s prílohami je dostupný tu.

14.06.2022

Zmena Vyzvania OP ĽZ NP 2020/4.1.1/04 - Zdravé komunity 3B

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu vyzvania pre národný projekt Zdravé komunity 3B - kód vyzvania OP ĽZ NP 2020/4.1.1/04.

Zmena je účinná od 14.06.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

07.06.2022

Zmena č.2 Vyzvania OP ĽZ NP 2018/3.3.1/02 - Inštitút sociálnej ekonomiky

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.2 vyzvania pre národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky - kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/3.3.1/02.

Zmena je účinná od 07.06.2022, časti vyzvania dotknuté zmenami sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu.

01.06.2022

Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce.

Cieľom výzvy je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti. Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

31.05.2022

Výročná správa OP Ľudské zdroje za rok 2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 27.05.2022 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2021, ktorá bola dňa 30.05.2022 predložená na posúdenie Európskej komisii. Výročná správa spolu s prílohami je dostupná tu.

02.05.2022

Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 02.05.2022 bola v Obchodnom vestníku č. 83/2022 zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa, ktorej vykonávateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schéma pomoci je dostupná tu.

29.04.2022

Zmena č.3 Vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/03 - Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zmenu č.3 vyzvania pre národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby - kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/03.

Zmena je účinná od 29.04.2022, zmenené vyzvanie je dostupné tu.

29.04.2022

Vyzvanie OPĽZ-NP-2022/3.2.1/RO-01 - Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

27.04.2022

Schéma štátnej pomoci SVHZ - 3/2018

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 25.04.2022 bola v Obchodnom vestníku č. 78/2022 zverejnená Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu), č. ŠP SVHZ - 3/2018 v znení dodatku č.2, ktorej vykonávateľom je Ministerstvo vnútra SR.

25.04.2022

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 - 6. a 7. kolo

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že v súvislosti s prílevom ukrajinských občanov na Slovensko z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine, vyhlasuje 6. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 31.05.2022 a 7. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 30.06.2022.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

25.04.2022

Schéma pomoci de minimis DM - 7/2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 25.04.2022 bola v Obchodnom vestníku č.78/2022 zverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby č. Schéma DM - 7/2015 v znení Dodatku č.4.

08.04.2022

Schéma pomoci DM - 3/2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 07.04.2022 bola v Obchodnom vestníku č.68/2022 uverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov , evidovaná pod číslom Schéma č. DM – 3/2021, v znení Dodatku č.2, ktorej vykonávateľom je Riadiaci orgán pre OP ĽZ/MPSVR SR. Schéma je dostupná tu.

31.03.2022

Jednotná príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Centrálny koordinačný orgán vydal Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania verzia 2, s dátumom účinnosti od 31.03.2022. Jednotná príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

30.03.2022

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM - 16/2014

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 30.03.2022 bola v Obchodnom vestníku č.62/2022 zverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti č. Schéma DM - 16/2014 v znení Dodatku č.10, ktorej vykonávateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

30.03.2022

Vyzvanie OPĽZ-NP-2022/8.1.1/RO-01 - Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

30.03.2022

Zmena Vyzvania OP ĽZ NP 2020/4.1.1/03

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade v súlade s Metodickým výkladom č.10, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje zmenu vyzvania pre národný projekt Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - kód vyzvania OP ĽZ NP 2020/4.1.1/03.

Dôvodom zmeny je predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít a s tým súvisiace predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít o 7 mesiacov z pôvodne plánovaného termínu 05/2022 na 12/2022.

Zmena je účinná od 30.03.2022, zmenené vyzvanie je dostupné tu.

30.03.2022

Zmena č.2 Vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.2/01

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s Metodickým výkladom č.10, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje 2. zmenu vyzvania pre národný projekt Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe - kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.2/01.

Dôvodom zmeny je predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít a s tým súvisiace predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít o 7 mesiacov z pôvodne plánovaného termínu 05/2022 na 12/2022.

Zmena je účinná od 30.03.2022, zmenené vyzvanie je dostupné tu.

30.03.2022

Zmena č.2 Vyzvania OP ĽZ NP 2017/4.2.2/01

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s Metodickým výkladom č.10, a tiež v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje 2.zmenu vyzvania pre národný projekt Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe - kód vyzvania OP ĽZ NP 2017/4.2.2/01.

Dôvodom zmeny je predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít a s tým súvisiace predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít o 6 mesiacov z pôvodne plánovaného termínu 06/2022 na 12/2022.

Zmena je účinná od 30.03.2022, zmenené vyzvanie je dostupné tu.

24.03.2022

Usmernenie RO k implementácii výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 - Krok za krokom

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2022 k implementácii výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 - Krok za krokom, verzia 1.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24.03.2022. Usmernenie spolu s prílohami je dostupné tu.

16.03.2022

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 - 5. kolo

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že v súvislosti s prílevom ukrajinských občanov z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine, ruší stanovený termín uzávierky výzvy (21.03.2022) a vyhlasuje 5. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 22.04.2022.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

08.03.2022

Schéma štátnej pomoci SVHZ - 1/2022

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 28.02.2022 bola v Obchodnom vestníku č.40/2022 zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ - 1/2022. Schéma je dostupná tu.

17.02.2022

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 – Krok za krokom - 3. kolo a uzavretie výzvy

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje 3. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/03 Krok za krokom s dátumom uzavretia 30.03.2022. Zároveň žiadateľom oznamuje, že k uvedenému dátumu bude výzva uzavretá.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

17.02.2022

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 - 4. kolo a uzavretie výzvy

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje 4. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/02 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 s dátumom uzavretia 21.03.2022. Zároveň žiadateľom oznamuje, že k uvedenému dátumu bude výzva uzavretá.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

07.02.2022

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb - 4. kolo a uzavretie výzvy

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje 4. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb s dátumom uzavretia 30.03.2022. Zároveň žiadateľom oznamuje, že k uvedenému dátumu bude výzva uzavretá.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

24.01.2022

Usmernenie RO k implementácii výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil aktualizáciu Usmernenia Riadiaceho orgánu č. 1/2021 k implementácii výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first, verzia 2.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24.01.2022. Usmernenie spolu s prílohami je dostupné tu.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR