Plán hodnotenia OP Ľudské zdroje

Plán hodnotenia operačného programu predstavuje rámec hodnotiacich aktivít, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, akom riadiaci orgán pre OP ĽZ, plánuje vykonávať v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi (Implementačná agentúra MPSVR SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR) a ďalšími partnermi. Je nástrojom pre kvalitatívne zlepšenie výkonnosti OP ĽZ v priebehu programového obdobia.

Hodnotenie dopadov je dôležitou súčasťou hodnotenia intervencií, pretože poskytuje odpoveď na otázky potvrdzujúce správnosť ich implementácie (napr. či intervencie spôsobili zmenu, kedy a prečo spôsobia intervencie zmenu).