Zasadnutia Monitorovacieho výboru a Komisie

Monitorovací výbor je zriadený za účelom monitorovania vykonávania OP ĽZ na čerpanie pomoci z EŠIF. Hlavnou úlohou výboru je preskúmavanie vykonávania OP ĽZ a pokrok dosiahnutý pri plnení jeho cieľov. Štatút výboru upravuje jeho postavenie, úlohy, zloženie, zásady činností. Pravidlá činnosti výboru sú uvedené v rokovacom poriadku.

Súčasťou monitorovacieho výboru sú komisie, ktorých úlohou je schvaľovať zámery národných projektov, vyjadrovať sa k výzvam, finančnému vývoju, naplneniu cieľov OP ĽZ ako aj podieľať sa na monitorovaní, prípadne hodnotení operačného programu. Riadiaci orgán zriadil osobitné komisie pri výbore v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF nasledovne: